I en ny artikkel i Tidsskrift for strafferett (3/2018) skriver  Kristoffersen og Spangen Iversen at samfunnsstraffens anvendelsesområde bør økes .  Dette krever blant annet at flere lovbruddskategorier tas inn i ordningen, som i dag er utelukket. De frihetsinnskrenkende straffereaksjoner, som ungdomsoppfølging,  ungdomsstraff,  samfunnsstraff, narkotikaprogram og program mot ruspåvirket kjøring – bør harmoniseres. Det er mulig å øke bruken av samfunnsstraff til mer alvorlige lovbrudd dersom disse kombineres med elektronisk kontroll.  Derfor – det er på tide med en revisjon.

Samtykkekravet bidrar  til utilsiktede forskjeller i straffegjennomføring mellom tilnærmet sammenlignbare lovbruddsgrupper, hevder forfatterne. De mener at fjerning av  samtykkekravet  vil  kunne øke bruken.

Forfatterne diskuterer også at de samme tiltakene  kan fastsettes i en ungdomsstraff, i samfunnsstraff,  narkotikaprogram eller i et program mot ruspåvirket kjøring. De skriver at forskjellene mellom «samfunnsstraffene»  derfor – rettslig sett – ikke er å finne i straffereaksjonenes innhold, men i fordelingen av makt mellom domstol og forvaltning.

Referanse:

Klikk her for å lese hele artikkelen.

Kristoffersen, R. & Iversen, J.S. (2018). Samfunnsstraff – på tide med en revisjon. Tidsskrift for strafferett. Nr. 3, 2018, s. 151–180.

Om forfatterne:
Ragnar Kristoffersen er forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter- KRUS. Jørgen Spangen Iversen er jurist og har tidligere vært ansatt i Bergen fengsel, Oslo friomsorgskontor, Kriminalomsorgen region øst og i Kriminalomsorgsdirektoratet.