Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politi og barneverntjenesten i saker som omhandler vold og overgrep.  Høringen er åpen for alle, og direktoratet ønsker spesielt innspill på om retningslinjene er konkrete nok, om det er temaer som mangler eller om retningslinjene i tilstrekkelig grad bidrar til å klargjøre det tverrfaglige samarbeidet.

Barneverntjenesten og politiet har viktige oppgaver i saker der et barn kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Oppgavene kan i mange tilfeller overlappe, og det er ikke alltid like tydelig hvem som har ansvar for hva, eller hvordan ansvaret fordeles. Det kan også være utfordrende å samarbeide, både i konkrete saker og mer generelt i arbeidshverdagen. Dette ble blant annet belyst i rapporten «Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi.» fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (2017). 

De nye nasjonale retningslinjene søker å løse mange av disse utfordringene, og vil kun publiseres på nett. Temaene som behandles er blant annet aktørenes rolle og ansvar, samtale med barn og informasjonsdeling og taushetsplikt.

Retningslinjene er på høring frem til 1. oktober. Les mer om høringen på direktoratets nettsider.