Om kompetansesenteret

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)  har som samfunnsoppdrag å bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt gjennom innhenting og formidling av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Kfks innsats skal gjennom kompetanseformidling og rådgivning bidra til større bevissthet om sektorovergripende utfordringer og løsninger på det kriminalitetsforebyggende området.

Kfk forvalter fra 2020 tre tilskuddsordninger, som du kan lese mer om her.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) ble etablert 1. november 2015, og er organisert i Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk), som  er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Senterets oppgave er å stimulere lokal og nasjonal kriminalitetsforebygging, gjennom å formidle kunnskap,  bygge kompetanse og være en rådgiver og pådriver. Senteret skal formidle gode eksempler på samordning og samarbeid mellom aktører på ulike samfunnsnivå.

Å forebygge kriminalitet er et felles ansvar for offentlig sektor på alle nivå, private aktører og sivilsamfunnet. Senteret skal styrke forebyggingen av kriminalitet gjennom sektorovergripende samarbeid og kunnskapsbasert fagutvikling. For å nå målene må  arbeid og tjenester holde høy kvalitet, være godt kjent i samfunnet og fundert på gode samarbeidsrelasjoner med sentrale aktører.

Kompetansesenteret skal:

  • Bistå i kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom rådgivning, med vekt på lokalt nivå.
  • Være en særlig pådriver for kompetanseutvikling i førstelinjen i relevante sektorer og bidra til å stimulere fagutvikling lokalt. Stimulere til lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunene gjennom SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).
  • Ivareta, bygge opp samt formidle god praksis til ansatte i politi, barnevern, barnehage, skole og andre relevante tjenester og virksomheter.
  • Formidle kompetanse gjennom kurs og konferanser, faglige nettverk og veiledning
  • Videreutvikle og styrke arbeidet for å forebygge og bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme. Koordinere arbeidet i direktoratsgruppen som er opprettet for å følge opp og videreutvikle tiltak på feltet.
  • Forvalte tilskuddsordning for å forebygge og bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme.
  • Forvalte tilskuddsordningen til kriminalitetsforebyggende tiltak i regi av frivillige og andre ideelle organisasjoner.
  •  Forvalte tilskuddsordning om vold i nære relasjoner. Delta i arbeidet med tverrsektoriell forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn. Bistå med etablering av et tverrsektorielt rammeverk som sikrer løpende håndtering av barn og unges risiko for internettrelaterte overgrep. Gjennomføre konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner

Internasjonalt samarbeid

Kfk samarbeider med tilsvarende kriminalitetsforebyggende organer i Finland, Island, Sverige, Danmark og på Færøyene.

Kriminaliteten er noenlunde likt sammensatt i de nordiske landene. Gjerningspersonene har også langt på vei den samme sosiokulturelle bakgrunnen. Dette – i tillegg til at mye av tenkemåten når det gjelder forebygging er den samme – gjør at det både er naturlig og nyttig å samarbeide.

Sett i forhold til mange internasjonale tiltak, har Norden til nå hatt sitt eget særpreg. Den sikringstekniske tilnærmingen har vært dempet ned til fordel for en mer menneske- og holdningsorientert modell.

Dette er våre nordiske samarbeidspartnere:

Danmark – Det Kriminalpræventive Råd

Sverige – Brottsförebyggande rådet – BRÅ

Finland – Rådet för brottsförebyggande

Island – Kommunufelagið – Barnaverndarstovan

Færøyene – SSP-kontakt Óli Rubeksen

Publisert 15. juni 2016

Fant du det du lette etter?

JaNei