Om kompetansesenteret

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) ble etablert 1. november 2015, og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Senterets oppgave er å stimulere lokal og nasjonal kriminalitetsforebygging, gjennom å formidle kunnskap og bygge kompetanse, være en rådgiver og pådriver.

Et bredt sammensatt departementsutvalg skal gi oppgaver til senteret. Departementsutvalget består av: Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeids – og sosialdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet. Sammensetningen avspeiler at kompetansesenteret skal ha en bred tilnærming til kriminalitetsforebygging.

Senteret har fem ansatte og holder til i Venstres hus i Møllergata 16 i Oslo. Senteret er en faglig virksomhet som er plassert administrativt under konfliktrådssekretariatet.

Kfk overtar mange av oppgavene til Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD), som nå er nedlagt.

Kompetansesenteret skal:

  • Bistå kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom rådgivning, med vekt på lokalt nivå.
  • Være en særlig pådriver for kompetanseutvikling i førstelinjen i relevante sektorer og bidra til å stimulere fagutvikling lokalt.
  • Ivareta, bygge opp samt formidle god praksis til ansatte i politi, barnevern, barnehage, skole og andre relevante tjenester og virksomheter.
  • Stimulere til lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunene gjennom SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).
  • Formidle kompetanse gjennom kurs og konferanser, faglige nettverk og veiledning.
  • Arrangere en årlig nasjonal konferanse for kriminalitetsforebygging.
  • Formidle kompetanse gjennom et eget nettsted for kriminalitetsforebygging, samt opprette og vedlikeholde kontakt og dialog med øvrige aktører som administrerer nettsteder som dekker forebyggingsfeltet.
  • Motta oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet etter innspill fra departementsutvalget for kriminalitetsforebygging.
  • Gi faglige innspill til departementsutvalget for kriminalitetsforebygging.
  • Avdekke kunnskapsbehov og behov for forskning innenfor det kriminalitetsforebyggende feltet.

Fant du det du lette etter?

JaNei