Om kompetansesenteret

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)  har som samfunnsoppdrag å bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt gjennom innhenting og formidling av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Kfks innsats skal gjennom kompetanseformidling og rådgivning bidra til større bevissthet om sektorovergripende utfordringer og løsninger på det kriminalitetsforebyggende området.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) ble etablert 1. november 2015, er organisert i Sekretariatet for konfliktrådene og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Senterets oppgave er å stimulere lokal og nasjonal kriminalitetsforebygging, gjennom å formidle kunnskap og bygge kompetanse, være en rådgiver og pådriver.

Et bredt sammensatt departementsutvalg skal gi oppgaver til senteret. Departementsutvalget består av: Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeids – og sosialdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet. Sammensetningen avspeiler at kompetansesenteret skal ha en bred tilnærming til kriminalitetsforebygging.

Senteret har fem ansatte og holder til i Møllergata 16, ved Youngstorget i Oslo.

Kompetansesenteret skal:

  • Bistå kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom rådgivning, med vekt på lokalt nivå.
  • Være en særlig pådriver for kompetanseutvikling i førstelinjen i relevante sektorer og bidra til å stimulere fagutvikling lokalt.
  • Ivareta, bygge opp samt formidle god praksis til ansatte i politi, barnevern, barnehage, skole og andre relevante tjenester og virksomheter.
  • Stimulere til lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunene gjennom SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).
  • Formidle kompetanse gjennom kurs og konferanser, faglige nettverk og veiledning.
  • Arrangere en årlig nasjonal konferanse for kriminalitetsforebygging.
  • Formidle kompetanse gjennom et eget nettsted for kriminalitetsforebygging, samt opprette og vedlikeholde kontakt og dialog med øvrige aktører som administrerer nettsteder som dekker forebyggingsfeltet.
  • Motta oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet etter innspill fra departementsutvalget for kriminalitetsforebygging.
  • Gi faglige innspill til departementsutvalget for kriminalitetsforebygging.
  • Avdekke kunnskapsbehov og behov for forskning innenfor det kriminalitetsforebyggende feltet.

Internasjonalt samarbeid

KFK samarbeider med tilsvarende kriminalitetsforebyggende organer i Finland, Island, Sverige, Danmark og på Færøyene.

Kriminaliteten er noenlunde likt sammensatt i de nordiske landene. Gjerningspersonene har også langt på vei den samme sosiokulturelle bakgrunnen. Dette – i tillegg til at mye av tenkemåten når det gjelder forebygging er den samme – gjør at det både er naturlig og nyttig å samarbeide.

Sett i forhold til mange internasjonale tiltak, har Norden til nå hatt sitt eget særpreg. Den sikringstekniske tilnærmingen har vært dempet ned til fordel for en mer menneske- og holdningsorientert modell.

Dette er våre nordiske samarbeidspartnere:

Danmark – Det Kriminalpræventive Råd

Sverige – Brottsförebyggande rådet – BRÅ

Finland – Rådet för brottsförebyggande

Island – Kommunufelagið – Barnaverndarstovan

Færøyene – SSP-kontakt Óli Rubeksen

Publisert 15. juni 2016

Fant du det du lette etter?

JaNei