Om kompetansesenteret

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)  har som samfunnsoppdrag å bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt gjennom innhenting og formidling av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Kfks innsats skal gjennom kompetanseformidling og rådgivning bidra til større bevissthet om sektorovergripende utfordringer og løsninger på det kriminalitetsforebyggende området.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) ble etablert 1. november 2015, og del av Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk), som  er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Kfks oppgave er å stimulere lokal og nasjonal kriminalitetsforebygging, gjennom å formidle kunnskap,  bygge kompetanse og være en rådgiver og pådriver. Kfk skal formidle gode eksempler på samordning og samarbeid mellom aktører på ulike samfunnsnivå.

Å forebygge kriminalitet er et felles ansvar for offentlig sektor på alle nivå, private aktører og sivilsamfunnet. Kfk skal styrke forebyggingen av kriminalitet gjennom sektorovergripende samarbeid og kunnskapsbasert fagutvikling.

Kompetansesenteret skal:

  • Bistå i kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom rådgivning, med vekt på lokalt nivå.
  • Stimulere til lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunene gjennom SLT-modellen. (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).
  • Ivareta, bygge opp samt formidle god praksis til førstelinjetjenesten.
  • Formidle kompetanse gjennom kurs og konferanser, faglige nettverk og veiledning
  • Videreutvikle og styrke arbeidet for å forebygge og bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme.
  • Forvalte tilskuddsordninger.

Internasjonalt samarbeid

Kfk samarbeider med tilsvarende kriminalitetsforebyggende organer i Finland, Island, Sverige, Danmark og på Færøyene.

Dette er våre nordiske samarbeidspartnere:

Danmark – Det Kriminalpræventive Råd

Sverige – Brottsförebyggande rådet – BRÅ

Finland – Rådet för brottsförebyggande

Island – Kommunufelagið – Barnaverndarstovan

Færøyene – SSP-kontakt Óli Rubeksen

Publisert 15. juni 2016

Fant du det du lette etter?

JaNei