Mange barn utsettes for vold og seksuelle overgrep i lang tid uten at noen voksne rundt dem oppdager det. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem, og hva man skal spørre om. I april og mai arrangeres fem regionale konferanser om vold og seksuelle overgrep mot barn, der det lanseres nye verktøy som skal bidra til å forebygge, avdekke og forhindre vold og seksuelle overgrep mot barn.

To konferanser er avholdt, mens det gjenstår tre: 19. april i Trondheim, 14. mai i Larvik og 22. mai i Bergen. Mer informasjon om konferansene finnes på Barne- ungdoms- og familiedirektoratets nettsider.

SNAKKE – Samtalehjelp til deg som er bekymret for barn

Mange voksne syns det kan være vanskelig å snakke med barn om vanskelige ting, slik som vold og overgrep. Samtidig er det helt sentralt å snakke med barn for å kunne forebygge, avdekke og forhindre at de blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Det er nå lansert en ressurs der det er mulig å øve seg på å snakke med barn, slik at man kan bli tryggere på dette i arbeidshverdagen.

Opplæringsplattformen SNAKKE er en del av regjeringens tiltaksplan En god barndom varer livet ut (2014-17). Den er utviklet av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-ene) på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og skal først og fremst bidra til handlingskompetanse hos alle hjelpere som jobber med barn.

I 2018 er barnehageansatte en prioritert målgruppe, og opplæringsprogrammet skal ut i kommunene i regi av RVTS. Utprøving og videreutvikling av plattformen vil skje fortløpende, og det er åpent for å prøve seg frem! SNAKKE har flere deler, både en SNAKKELAB der det vises filmer av barn i samtale med en voksen til inspirasjon og læring, samt SNAKKEsim som er en simulering av en samtale med barn om vold og seksuelle overgrep. Det finnes også en kunnskapsdel.

Les mer og prøv selv her.

Jeg vet – voldsforebyggende og livsmestrende opplæring for barn

Barn trenger å vite hva vold og seksuelle overgrep er, men hittil har det vært store forskjeller i hva slags opplæring barnehage og skoler har tatt initiativ til. For å sikre et mer likeverdig tilbud har det blitt utviklet en digital ressurs som skal bidra til at barnehager og skoler legger til rette for og gjennomfører voldsforbyggende og livsmestringsfremmende opplæring. I samarbeid med Salaby-redaksjonen i Gyldendal og en rekke fagaktører har Bufdir laget «Jeg vet», der målet er å forebygge vold og overgrep mot barn. Barn skal få kunnskap om ulike former for vold, mobbing og seksuelle overgrep, hvordan dette kan skade barn og hvem de kan snakke med.

«Jeg vet» skal inneholde veiledningsmateriell til lærere og andre som skal gjennomføre opplæringen, og skal gi støtte under hele prosessen. Selve opplæringen består av filmer, korte tekstsnutter og spørsmål til diskusjon. Betaversjonen for barnehage og 1.-4. trinn er nå tilgjengelig for bruk, og Bufdir ønsker seg tilbakemeldinger på hva som fungerer, hva som mangler og hva som kan bli bedre. I løpet av året vil det komme opplæringsopplegg for 5.-7. trinn, 8.-10. trinn og VGS.

Les mer og test ut opplegget her.