Med rapporten Seksuell utnyttelse av barn og unge over internett retter Kripos søkelyset mot et stort og voksende kriminalitetsområde. Nedlasting og deling av filer med overgrepsmateriale, seksuell forledelse og utpressing og bestilling av direkteoverførte overgrep er noen av fenomenene som beskrives. Rapporten peker også på hvilke konsekvenser delingskulturen blant unge kan ha for den enkelte når den også omfatter straffbar deling av seksualiserte bilder og videoer. I den forbindelse er utvikling av barn og unges digitale kompetanse viktig.

Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og internett og sosiale medier har blitt en integrert del av dagliglivet til store deler av Norges befolkning, også barn og unge. Dagens generasjon unge vokser opp i et samfunn som på mange måter er grunnleggende forskjellig fra det foreldregenerasjonen opplevde, særlig når det gjelder hvordan de kommuniserer med hverandre, og den nye delingskulturen.

Det digitaliserte samfunnet gjenspeiles i trusselbildet dagens barn og unge møter i sin hverdag, både i den fysiske og den digitale verdenen. Trusselaktørene er ikke bare personer de kjenner men også ukjente. Noen av dem er voksne som bruker internett og andre digitale plattformer for å få kontakt med barn og unge som de gjennom en rå og hensynsløs tilnærming utnytter seksuelt. Andre er profittmotiverte organiserte aktører med base i utlandet. Også kjente personer, som en kjæreste, kan forårsake uopprettelig skade ved å distribuere svært personlige bilder eller filmer på internett.

Tempoet i den digitale utviklingen stiller store krav, og rapporten presenterer flere utfordringer politiet og påtalemyndigheten møter i etterforskningen av seksuallovbrudd begått ved bruk av internett. Dette er utfordringer sentrale etterforskningsledere i politidistriktene har fortalt om under arbeidet med rapporten.

Kripos har en sentral rolle som kompetansesenter og bistandsorgan innen bekjempelsen av seksuelle overgrep mot barn over internett. Med utarbeidelsen av Seksuell utnyttelse av barn og unge over internett bidrar Kripos til økt kunnskap om et kriminalitetsområde som kommer til å kreve stadig større innsats fra politiet og andre relevante samfunnsaktører.