Denne uken lanserte NOVA en rapport om evalueringen av praktiseringen av besøksforbud etter straffeprosessloven §222a, i saker om vold i nære relasjoner.

Rapporten tar for seg i hvilken grad besøksforbud er et effektivt virkemiddel for å beskytte utsatte for vold i nære relasjoner.
Den undersøker også blant annet hvordan besøksforbud praktiseres, anvendelsesområde og håndhevelse av ordningen, samt eventuelle mangler og årsaker til dette.

– I følge NOVA viser rapporten at besøksforbud er godt etablert som et forebyggende beskyttelsestiltak i norsk rett, men at det er utfordringer knyttet til håndhevingen av brudd på besøksforbud.

Denne rapporten er skrevet som del av NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner 2014-2019 (Voldsprogrammet), og har vært gjennomført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer her