Unicef og Telenor har fått gjennomført en undersøkelse der 18-20 åringer har blitt spurt om deling av egne og andres nakenbilder. Den viser at det er ganske vanlig å dele nakenbilder av seg selv, samtidig som mange oppgir at de angrer på å ha gjort dette. 93 prosent av de spurte oppga at de visste at det å oppbevare og dele nakenbilder av barn kan være straffbart, og de fleste syntes at bøter er den beste straffen. Samtidig ønsker regjeringen strengere straffer for de som deler nakenbilder av barn, og har nylig sendt på høring et lovendringsforslag om dette.

Flere unge mente at andre former for straff var aktuelt. Konfliktrådet har ansvar for gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, og de oppgir at det har vært en tydelig økning i saker som omfatter mobbing, digital mobbing og seksuelt krenkende bilde og tekst – fra 184 saker i juni i fjor til 262 saker frem til juli i år. Konfliktrådet kan tilrettelegge for et møte mellom lovbryter og fornærmede der det fokuseres på hvilke konsekvenser lovbruddet har hatt for de som er involvert, og der lovbryter må ta ansvar.

Danske forskere har nylig lansert en rapport om omfang og utvikling av vold og seksuelle krenkelser, der de også har analysert unges erfaringer med digitale seksuelle krenkelser. De har utviklet en typologi for denne former for krenkelser, som består av tre praksiser:

  • Digital blotting: Uønsket og uoppfordret mottakelser av nakenbilder fra en annen person
  • Digital grooming: Manipulative forespørsler fra annen person om å sende eget nakenbilde
  • Digital blamering: Ikke-samtykkebasert deling av en tredjepersons nakenbilde og samtaler om dette

Ifølge undersøkelsen er jenter mer utsatt enn gutter i alle tre kategoriene. Dette er i tråd med annen forskning om temaet. Både jenter og gutter var imidlertid delaktige i deling av andres nakenbilder. Motivasjonen deres var blant annet å få anerkjennelse fra andre, å få tilgang til nakenbilder eller å hevne seg på en annen. Enkelte unge oppga at de kjente til at spredning av et nakenbilde hadde ført til isolasjon, usikkerhet og følelser av skam hos den det gjaldt. Les hele rapporten her.

Fremover vil det være viktig fremover å få enda mer kunnskap om omfang og konsekvenser av deling av nakenbilder. For å kunne forebygge trenger unge mer forståelse for konsekvenser av bildedeling, både at de kan bli straffeforfulgt og at det kan få alvorlige følger for psykisk helse. Samtidig er det behov for mer kompetanse hos lærere, foreldre og andre voksne for at de kan være støttende og gi hjelp til ungdommer for å håndtere saker med bildedeling.

Redd Barna har nylig lansert en håndbok som skal hjelpe foreldre med å ta «nettpraten» med sine barn om blant annet bildedeling. En slik håndbok kan være til god hjelp til det som for mange kan være en utfordrende samtale. Foreldreskolen har også mange gode råd til digitale foreldre.