Eldre- og folkehelseministeren har vært på Norgesturne for å få innspill til ny Folkehelsemelding. Det femte stoppestedet var i Oslo. Hun oppfordret alle til å komme med forslag til hva som kan gi et meningsfullt liv og økt livskvalitet gjennom hele livet. Hvordan kan vi forebygge lidelser, sosial ulikhet og leve et godt liv? Forskjellene øker, derfor må god folkehelse starte tidlig. Hva trengs av nye grep for å redusere uhelse, spør ministeren. Innspill må gis før 15. september.

Eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen var både inspirator og ledet plenumsdebatten om ensomhet og folkehelse. Flere av innlederne påpekte at det er viktig å sikre god helse for barn og unge og redusere psykisk uhelse. Camilla Stoltenberg sa at det er mangel på informasjon og kunnskap om hva som gir så stor grad av ulikhet og hvilke tiltak som virker. Det nye Barneombudet, Inga Bejer Eng, nevnte at barn som utsettes for omsorgssvikt og vold trenger tiltak som kan redusere belastningene de utsettes for. Hun var også opptatt av hva som kan minske  belastninger av stress og mobbing. Vi trenger mer kunnskap om barns utvikling, sa Barneombudet.

Et annet spennende innlegg var fra Silvija Seres, som er president i Politeknisk forening. Hun påpekte hvordan store selskaper, som Google, Apple, Facebook og Amazone, kan kartlegge vår helse utfra  treff på nettet. De kan analysere folks bevegelsesmønster og hva de er opptatt av gjennom hva de søker på og legger ut på sosiale medier.

Å forebygge sosial ulikhet i helse innebærer å vurdere  hele årsakskjeden – ikke bare risikofylt helseatferd som røyking eller sviktende mestringsevne. Du kan lese mer om anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse her.

Andre forslag som ble nevnt:

  • Anerkjenne problemene og identifisere effektive tiltak mot sosial ulikhet
  • Bedre kunnskapsgrunnlag om hva som virker
  • Øremerkede midler til helsestasjonene
  • Øremerkede midler til kriminalitetsforebygging
  • Bruk av gjenopprettende prosess
  • Gratis frukt og skolefrokost
  • Skape felles treffpunkter på tvers av generasjoner
  • Identifisere effektive tiltak mot sosial ulikhet

Du kan lese mer om folkehelsemeldingen her.