SLT oppstartmøtet i Sortland kommune i Vesterålen ble arrangert på rådhuset tirsdag 2.oktober og der var også Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)!

SLT-koordinator Randulf Nedrum fikk samlet både ordfører, rådmann og politiledelsen samt flere kommunalsjefer og både leder og ungdomskoordinator fra Konfliktrådet i Midtre Hålogaland til oppstartmøtet. Sonja Iren Eidissen fra Kfk orienterte om SLT-modellen og om hva et systematisk kriminalitetsforebyggende arbeid innebærer. Vi fikk en god dialog med møtedeltakerne om betydningen av å kartlegge utfordringene i kommunen nøye, som en god start på arbeidet.

Det gjøres mye godt forebyggende arbeid i Sortland kommune. En viktig satsing som både kommunen og vi i Kfk særlig vil trekke fram er Æ E MÆ; som er et program der barn og unge får undervisning om kropp og grenser, for å forebygge seksuelle overgrep mot barn og unge. Ordfører Tove Mette Bjørkmo er stolt over at Sortland er foregangskommune på dette området og poengterer at forebygging er en billig investering i god folkehelse.

Leder av Konfliktrådet i Midtre Hålogaland Iren Nilsen, og ungdomskoordinator Hans Einar Eriksen orienterte om konfliktrådets arbeid og inviterte til nærmere samarbeid innenfor SLT-systemet.

Eidissen trakk fram fra Kfks ståsted at det er viktig å se statistikk fra barnevern og politi i sammenheng med for eksempel hva NAV kan legge fram om ungdom som står utenfor arbeid og skole og hva rektorer og lærere kan fortelle om barn og unge som strever i hverdagen sin. På den måten får man et helhetlig bilde av situasjonen i kommunen slik at man i politirådet kan prioritere satsningsområder for forebygging og skape en målrettet praksis for tiltak overfor barn og unge.