Norge leverte høsten 2016 sin femte og sjette rapport til FNs barnekomité om hvordan staten Norge jobber for å sikre barns rettigheter og etterfølger FNs barnekonvensjon. Denne uken ble sivilsamfunnets supplerende rapporter lansert. Forebygging av vold og overgrep mot barn ble trukket frem som en av de viktigste utfordringene som norske myndigheter bør ta tak i.

Rapportene kommer fra Barneombudet og Forum for Barnekonvensjonen. Forum for Barnekonvensjonen har i denne omgang laget to rapporter, hvorav den ene er laget av barn og unge i Jebb-utvalget. I rapporten Kidza har rett! foreslår Jebb-utvalget blant annet at man må satse mer på forebyggende tiltak som helsestasjon og skolehelsetjenesten. De mener også at voksne som jobber med barn bør få mer opplæring i hvordan de skal avdekke både psykisk og fysisk vold. Dette er en anbefaling som også Barneombudet kommer med i sin rapport, i form av å fastsette klare kunnskapskrav på ulike fagutdanninger og kursing.

En annen relevant anbefaling i rapporten fra Forum for Barnekonvensjonen, er at norske myndigheter bør øremerke midler slik at de eksisterende tjenestene har nok ressurser til å drive kunnskapsbasert forebygging. Dette bør inkludere et tilbud om regelmessige kompetansetiltak for å styrke handlingskompetansen på praksisfeltet.  Forum for Barnekonvensjonen trekker også frem viktigheten av at behandlingstilbudet til barn som utsetter andre barn for vold og seksuelle overgrep, må styrkes. Tidlig intervensjon og gode behandlingsmuligheter kan være sentralt for å forebygge flere seksuelle overgrep.

Om kort tid reiser representanter fra alle de tre supplerende rapportene til Genève for å møte FNs barnekomité. Norske myndigheter skal etter planen møte barnekomiteen våren 2018.

Rapportene kan lastes ned i linkene under:

Barnets rettigheter i Norge. Norges femte og sjette rapport til FNs komité for barnets rettigheter

Kidza har rett! Barnas skyggerapport til FNs barnekomité 2017 

Barneombudets supplerende rapport til FNs barnekomité 2017

Supplerende rapport til Norges femte og sjette rapportering til FNs barnekomite