Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging (Kfk) er organisert i Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk). Et av Kfk sine mål er å formidle kompetanse gjennom nettsiden kriminalitetsforebygging.no og veiviser til kriminalitetsforebygging. Vi publiserer derfor meklerhåndboka på våre nettsider for å dele praksis for meklere og gjennomføring av møter i konfliktrådet. 

Hva er meklerhåndboka?

Meklerhåndboka beskriver metoden i konfliktrådet og grunnprinsipper som meklere og parter må forholde seg til. Metoden tar utgangspunkt i at mennesker som er uenige eller har en utfordrende relasjon kan møtes ansikt til ansikt. Målet er at partene kan sette ord på det som er vanskelig og selv bidra med en løsning for å få det bedre. Grunnprinsippene sier hvordan metoden utføres og angir standarder for hvordan meklere skal utføre sitt verv og ivareta parter som møter i konfliktrådet.

Meklerhåndboka inneholder også bakgrunnsinformasjon om konfliktrådet i tillegg til sjekklister, praktiske råd og tips for utførelse av meklervervet. Håndboka må ses i sammenheng med interne rutiner og kompetansekrav til meklere i konfliktrådet.

Originalutgaven av meklerhåndboka ble først publisert i år 2000 og har blitt oppdatert fortløpende. I vår har Sfk gjennomført den seneste oppdateringen av  meklerhåndboka. I tillegg har Sfk laget en egen veileder til meklere for møter i gjenopprettende prosesser i vold i nære relasjoner som bygger på tidligere veiledere.

En betaversjon av meklerhåndboka og veilederen er sendt på høring til alle konfliktrådene og vi publiserer nå disse på våre nettsider. I løpet av høsten vil en ny og oppdatert utgave publiseres basert på mottatte innspill.

Synliggjøring av konfliktrådets arbeid

Dette er første gang vi publiserer meklerhåndboka på nett. En av grunnene til at vi publiserer meklerhåndboka er at vi ønsker å synliggjøre hvordan møtene i konfliktrådet blir gjennomført og hva parter kan forvente av en mekler i konfliktrådet. Dette henger sammen med en undersøkelse utført av Opinion som ble gjennomført i begynnelsen av 2019.

Undersøkelsen tok for seg kjennskap, holdninger og tilliten til konfliktrådet. 3 av 4 sier at de har hørt om konfliktrådet og nesten alle er positive. Samtidig er det mange som ikke vet at for eksempel halvparten av sakene i konfliktrådet er straffesaker oversendt fra politiet. Her er lenke til artikkelen.

Kfk har også et mål om å formidle kunnskap til førstelinjetjenesten og samarbeidsparter. Meklerhåndboka gir utfyllende informasjon om rammene rundt møtene i konfliktrådet og går til kjernen av hvilke spørsmål som stilles og hvorfor.

Samarbeidsparter har nå en mulighet til å få innsikt i metoden i konfliktrådet og grunnprinsippene som ligger bak møtene. Lokale konfliktråd kan kontaktes for å høre om en sak kan egne seg og på www.konfliktraadet.no finnes kontaktinformasjon.

Her er lenke til meklerhåndboka:

Meklerhåndboka – Beta versjon 28.06.2019

Her er lenke til veilederen:

Veileder for meklere i Konfliktrådet – Gjenopprettende prosesser i vold i nære relasjoner – Beta versjon 28.06.2019