Alstahaug kommune, Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og Studiesenter ved regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK YH) var medarrangør og finansierte en konferanse om kriminalitetsforebyggende innsats i Sandnessjøen 25.-27. april 2017. Forelesere var Flemming Balvig, professor emeritus og Lars Holmberg, lektor ved Københavns Universitet.  Ny viten om evidensbasert kriminalforebygging, hva som virker og hva som ikke virker ble satt på agendaen. Sosial kapital som beskyttelsesfaktor ble fremhevet som viktig. Det dreier seg om en  kommunes og innbyggernes evne til å skape tillitsfulle relasjoner mellom mennesker. 

Ungdomskriminaliteten styrtdykker 
Balvig og Holmberg viste til at ungdomskriminaliteten går nedover. Kriminalitetsnivået er på det laveste noensinne i Danmark.  I Norge er ungdomskriminaliteten den laveste på 24 år. Det er blitt vanskeligere for de unge å begå kriminalitet. De unge er mere fornuftige og orientert mot fremtiden, påpeker Balvig.  Forskerne fra Danmark viste over 700 lysark på konferansen. Lysarkene kan lastes ned og leses på hjemmesiden til Studiesenteret RKK – Ytre Helgeland.

Balvig henviste til rapporten «Fra barndommens gade til cyberspace»  som dokumenterer denne markante nedgangen i registrert kriminalitet blant 14-15-åringer i perioden 2005-2016 i Danmark. Nedgangen gjelder  både tyverier, vold, trusler om vold og hærverk.

Det kriminalitetsforebyggende råd i Danmark, som finansierte rapporten, skriver at det er en liten gruppe unge, som utfører en stor del av ungdomskriminaliteten. Hvis denne gruppe kan hjelpes og få en bedre utvikling, vil det kunne sees på kriminalitetsstatistikken. De anbefaler å ta et felles ansvar, tilby gode fritidsaktiviteter og å støtte opp om hele familien, samt å ha fokus på de unges ressurser.

Beskyttende faktorer

På konferansen pekte både Balvig og Holmberg på hva som kan gi forklaringer på nedgangen og hva som er beskyttende.De viste til ’SNAP-teorien’,  som beskrives på følgende måte:

«- S-faktorer: Kriminalitet kan være et resultat af de belastninger, man udsættes for (S = ”Strains”). De vigtigste af disse er inklusions-problemer i familie, institutioner (børnehave, skole osv.) og på arbejdsmarkedet. Inklusion er spørgsmålet om overhovedet at være der og deltage, at få støtte og støttes og at trives. Hvis kriminalitet i overvejende grad er et produkt af belastnings-faktorer, kalder vi det ’Overlevelses-kriminalitet’.
N-faktorer: Kriminalitet kan være et resultat af sammensætningen af og processer i det netværk, man befinder sig i blandt ’ligestillede’ (N = Netværk). Det er et spørgsmål om, hvem man omgås og er venner med m.v. (interaktion), hvordan normerne faktisk er, og hvordan normerne opleves (forventninger). Hvis kriminalitet i overvejende grad er et produkt af sociale relationer til ’ligestillede’, kalder vi det ’Opvisnings-kriminalitet’.
-A-faktorer: Kriminalitet kan været et resultat af nærheden af og mængden af ’fristelser’ for at begå kriminalitet (A = Attraktivitet). De tre centrale forhold her er selve mulighederne, den kontrol, der i situationen findes med disse muligheder og/eller de potentielle gerningspersoner samt den livsstil, der er afgørende for, hvor tæt og hvor ofte man kommer på både muligheder og kontrol. Hvis kriminalitet i overvejende grad er et produkt af illegitime fristelser, kalder vi det ’Oplevelses-kriminalitet’.
– P-faktorer: Kriminalitet kan være et resultat af særlige karakteristika ved de potentielle gerningspersoner (P = person). Særligt tre forhold antages her at være centrale, nemlig det personlighedstræk, der kaldes for graden af selvkontrol; involvering i andre former for risikoadfærd og socialt afvigende adfærd end kriminalitet og egentlige personlighedsforstyrrelser»  (Balvig, 2017:181).

Kort oppsummert er høyere grad av  kontroll  (sosial kontroll og selvkontroll), sosial kapital og  livsstil med en større grad av fremtidsdisiplinering noen av forklaringene på hva som beskytter og forebygger kriminalitet. Tittelen «Fra barndommens gade’ til ’Cyber Space’» illustrerer på en god måte at  cyberspace og sosiale medier holder de unge borte fra gatene.

Sosial peiling
Samtidig påpekte de danske forskerne at det er viktig å benytte analyserer og ha  «social pejling», som betyr at kriminalitetsforebyggende innsatser må være fundert på kunnskap, og ikke det Balvig kaller «flertallsmisforståelser», at man tror eller gjør bestemte ting på bakgrunn av hva man tror, eller tror at andre tror.

Evidens
Foreleserne påpekte at en må benytte evidensbaserte metoder og evaluere de kriminalitetsforebyggende tiltakene som iverksettes, slik at man  ikke får motsatt effekt av det som er ønskelig. De etterlyste mer bruk av kontrollerte studier (RCT)  og kunnskapsbasert praksis.

Alstahaug kommune
Ingelise Egelund Edvardsen, SLT koordinator i Alstahaug kommune, var en av initiativtakerne til konferansen sammen med Hanne Falch. Edvardsen hadde store forventninger til hvilket læringsutbyttet de nær 44 påmeldte deltakerne skulle sitte igjen med etter konferansen. Hun har tidligere vært i Danmark på kurs hos Balvig og Holmberg.

Hennes vyer for denne konferanse var at deltakerne skulle få kunnskap om:
• Den nyeste viten om effektiv kriminalitetsforebygging og risikoatferd.
• En forståelse for å kunne velge mellom og kritisk vurdere evidensbaserte tiltak, evalueringer og rapporter,
• Hvordan de i større grad kan utforme og gi råd om effektiv preventiv innsats.
• Evnen til å kunne vurdere mulige positive og negative virkninger av en konkret forebyggende innsats og navigere deretter.
• Å kunne vurdere når det er bruk for forebygging og når det er bedre å la være.

Foreleserne fra Danmark fikk også anledning til å være med på en fisketur og å se fjellene ‘De syv søstre’. De fikk anledning til å utvide sin sosiale kapital.

Referanser:

– Balvig, F. (2017). Fra barndommens gade til cyberspace. Det kriminalpræventive råd,Glostrup Nedlastes her. 

Forelesninger av Balvig og Holmberg kan lastes ned på hjemmesiden til Studiesenter RKK, Yre Helgeland
Balvig, F. & Holmberg, L. (2014).Flamingoeffekten. Sociale overdrivelser og social pejling. Djøf Forlag.

 

Utvikling av sosial kapital på fisketur. Hanne Falch, Lars Holmberg, Søren Balvig og Ingelise Egelund Edvardsen.