Tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Om tilskuddsordningen

Regjeringen er opptatt av å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Denne tilskuddsordningen har tidligere å vært forvaltet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Tilskuddsmidlene utlyses årlig på Kfks hjemmesider og på Regjeringen.no.  

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) er ansvarlig for tilskuddsordningen, som  forvaltes av Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging – Kfk.

Kfk skal drive fagutvikling på området og vil innhente erfaringer fra prosjektene, og dele erfaringene blant annet her på kriminalitetsforebygging.no

Hovedmål

Målet med tilskuddsordningen er å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Delmål:

 • Samarbeid og samordning av arbeid for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner styrkes.
 • Kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner økes.
 • Utsatte for vold i nære relasjoner får nødvendig hjelp.
 • Utøvere av vold i nære relasjoner får nødvendig hjelp.

Målgruppe

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Også krisesentrene kan søke om midler til tiltak som styrker samarbeid og samordning, selv om senteret er organisert som en kommunal virksomhet.

Ordningen har primært som målgruppe for tiltakene barn og voksne som er utsatte for eller utøvere av vold i nære relasjoner, eller er i risikosonen for å utsettes for eller utøve vold i nære relasjoner.

I 2019 ble kr. 14 142 000 fordelt. Følgende tiltak/prosjekter ble prioritet:

 • Tiltak som bidrar til å styrke samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner.
 • Tiltak som innebærer samarbeid mellom flere aktører/organisasjoner.
 • Tiltak som retter seg mot barn og/eller voksne som utsettes for eller er i risikosonen for å bli utsatt for vold i nære relasjoner, eller som er utøvere eller i risikosonen for å utøve vold.
 • Tiltak som bidrar til å styrke kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner.
 • Tiltak som når ut til så mange som mulig i målgruppen.
 • Tiltak som har en plan for implementering etter prosjektperioden der dette er aktuelt.
 • Tiltak som har overføringsverdi og at det legges til rette for en spredning av tiltak/resultater

Tilskuddsmottakere skal rapportere på tildelte midler. På fastsatt skjema skal det  sendes inn rapport med resultat- og måloppnåelse, samt regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført og at tilskuddsmidlene er brukt i henhold til søknaden.

Dersom det ikke søkes om nye midler påfølgende år,  er rapporteringsfristen 30. mars.

Erfaringer fra prosjektene skal beskrives slik at de kan videreformidles og ha verdi for andre
kommuner og interessenter. Tilskuddsmottaker må være forberedt på å delta i formidling av
erfaring og resultater til relevante aktører.

Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging skal drive fagutvikling på området og vil innhente erfaringer fra tiltakene, og dele erfaringene blant annet her på kriminalitetsforebygging.no

Tildelte midler og regelverk for perioden 2017-2019:

2019

Oversikt tildelte midler 2019

Regelverk for tilskuddsordning for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2019

Felles søknadsskjema tilskuddsordning 2019

Rapporteringsskjema for tilskuddsmidler mottatt i 2018

2018

Oversikt over tildelte midler i 2018 

Regelverk 2018

Søknadsskjema 2018 

Rapporteringsskjema 

2017

Regelverk 2017

Oversikt over tildelte midler i 2017

For mer informasjon, kontakt oss via denne lenken.

Oppdatert 2.9.19

Fant du det du lette etter?

JaNei