Tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Frist for å søke midler i 2018 var 15. februar.

Om tilskuddsordningen

Regjeringen er opptatt av å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ordningen har tidligere å vært forvaltet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Tilskuddsmidlene utlyses årlig på Kfks hjemmesider og på Regjeringen.no.  

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) er ansvarlig for tilskuddsordningen, som  forvaltes av Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging – Kfk.

Kfk skal drive fagutvikling på området og vil innhente erfaringer fra prosjektene, og dele erfaringene blant annet her på kriminalitetsforebygging.no

Hovedmål

Formålet med tilskuddsordningen er å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ordningen skal bidra til:

  • Økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.
  • At utsatte for og utøvere av vold i nære relasjoner får i større grad nødvendig hjelp.
  • Styrket samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner.
  • Styrket forebyggende innsats mot vold i nære relasjoner.

Målgruppe

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Også krisesentrene kan søke om midler til tiltak som styrker samarbeid og samordning, selv om senteret er organisert som en kommunal virksomhet.

Ordningen har primært som målgruppe for tiltakene barn og voksne som er utsatte for eller utøvere av vold i nære relasjoner, eller er i risikosonen for å utsettes for eller utøve vold i nære relasjoner.

Tilskuddsmidler i 2018

I 2018 ble totalt 11, 8 millioner kroner fordelt.

Følgende områder pekte seg spesielt ut i 2018:

  • Undervisning og informasjonsdeling til barn og unge om vold i nære relasjoner
  • Tverrfaglig kompetanseheving for ansatte i ulike tjenester om vold i nære relasjoner
  • Utvikling av materiell med mål om forebygge gjennom å spre informasjon
  • Tiltak rettet direkte mot sårbare grupper

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging mottok totalt 75 søknader fra frivillige organisasjoner og krisesentre med en samlet søknadssum på nærmere 35 millioner kroner. 49 prosjekter fikk tildelt midler til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Her kan du lese om hvem som mottok midler i 2018 

Rapporteringsskjema for tilskuddsmidler mottatt i 2018

2018

Regelverk 2018

Søknadsskjema 2018 

Rapporteringsskjema 

2017

Regelverk 2017

Oversikt over tildelte midler i 2017

For mer informasjon, kontakt oss via denne lenken.

Publisert 3. februar 2017

Fant du det du lette etter?

JaNei