Tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Frist for å søke midler i 2019 er 15. februar. Søkes det om videreføring av et prosjekt som mottok tilskuddsmidler gjennom denne ordningen i 2018, må rapportering for 2018 følge med ny søknad. 

Om tilskuddsordningen

Regjeringen er opptatt av å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ordningen har tidligere å vært forvaltet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Tilskuddsmidlene utlyses årlig på Kfks hjemmesider og på Regjeringen.no.  

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) er ansvarlig for tilskuddsordningen, som  forvaltes av Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging – Kfk.

Kfk skal drive fagutvikling på området og vil innhente erfaringer fra prosjektene, og dele erfaringene blant annet her på kriminalitetsforebygging.no

Hovedmål

Målet med tilskuddsordningen er å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Delmål:

 • Samarbeid og samordning av arbeid for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner styrkes.
 • Kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner økes.
 • Utsatte for vold i nære relasjoner får nødvendig hjelp.
 • Utøvere av vold i nære relasjoner får nødvendig hjelp.

Målgruppe

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Også krisesentrene kan søke om midler til tiltak som styrker samarbeid og samordning, selv om senteret er organisert som en kommunal virksomhet.

Ordningen har primært som målgruppe for tiltakene barn og voksne som er utsatte for eller utøvere av vold i nære relasjoner, eller er i risikosonen for å utsettes for eller utøve vold i nære relasjoner.

Tilskuddsmidler i 2019

Totalt tilskuddsbeløp: 14 142 000 kr.

Følgende tiltak/prosjekter vil gis prioritet i 2019:

 • Tiltak som bidrar til å styrke samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner.
 • Tiltak som innebærer samarbeid mellom flere aktører/organisasjoner.
 • Tiltak som retter seg mot barn og/eller voksne som utsettes for eller er i risikosonen for å bli utsatt for vold i nære relasjoner, eller som er utøvere eller i risikosonen for å utøve vold.
 • Tiltak som bidrar til å styrke kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner.
 • Tiltak som når ut til så mange som mulig i målgruppen.
 • Tiltak som har en plan for implementering etter prosjektperioden der dette er aktuelt.
 • Tiltak som har overføringsverdi og at det legges til rette for en spredning av tiltak/resultater

Rapportering på midler mottatt i 2018

Det skal rapporteres på tildelte midler fra fjoråret før ny søknad behandles. Innen 15. februar, året etter at tilskudd er gitt, skal det sendes inn rapport med resultat- og måloppnåelse, samt regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført og at tilskuddsmidlene er brukt i henhold til søknaden. Vedlegg kan ikke overskride 20 MB. 

Dersom det søkes om nye midler, skal det fremkomme hva søker eventuelt mottok i tilskudd i 2018. Det skal også framkomme av søknaden dersom ubenyttede midler søkes overført til 2019.

Dersom det ikke søkes om nye midler i 2019 er rapporteringsfristen 30. mars 2019.

Erfaringer fra prosjektene skal beskrives slik at de kan videreformidles og ha verdi for andre
kommuner og interessenter. Tilskuddsmottaker må være forberedt på å delta i formidling av
erfaring og resultater til relevante aktører.

Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging skal drive fagutvikling på området og vil innhente erfaringer fra tiltakene, og dele erfaringene blant annet her på kriminalitetsforebygging.no

Relevante dokumenter 2019

Regelverk for tilskuddsordning for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2019

Felles søknadsskjema tilskuddsordning 2019

Rapporteringsskjema for tilskuddsmidler mottatt i 2018

Tidligere tildelte midler og regelverk

2018

Oversikt over tildelte midler i 2018 

Regelverk 2018

Søknadsskjema 2018 

Rapporteringsskjema 

2017

Regelverk 2017

Oversikt over tildelte midler i 2017

For mer informasjon, kontakt oss via denne lenken.

Oppdatert 20. desember 2018

Fant du det du lette etter?

JaNei