Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Frist for å søke midler i 2018 var 15. februar.

Om tilskuddsordningen

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Du finner mer informasjon på regjeringens nettside www.radikalisering.no.

Tilskuddsmidlene utlyses årlig på Kfks hjemmesider og på Regjeringen.no.  

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) er ansvarlig for tilskuddsordningen, som  forvaltes av Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging – Kfk.

Kfk skal drive fagutvikling på området og vil innhente erfaringer fra prosjektene, og dele erfaringene blant annet her på kriminalitetsforebygging.no

Hovedmål

Hovedmålet er å stimulere til kompetanseheving, samt utvikle gode systemer lokalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Målgruppe

Tilskuddsmidlene skal gå til lokale prosjekter innen forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. Enkeltkommuner er velkomne til å søke, men det oppfordres til at to eller flere kommuner samarbeider om felles prosjekt.

Tilskuddsmidler i 2018

I 2018 ble totalt 13,3 millioner kroner fordelt.

Følgende prosjekter ble gitt prioritet:

  •  Forebyggende tiltak rettet mot personer eller miljøer i risikosonen, herunder tiltak som fremmer inkludering
  • Forebyggende tiltak rettet mot berørte familier
  • Forebyggende tiltak rettet mot unge enslige mindreårige asylsøkere
  • Tiltak for å hindre fremvekst av fremmedfiendtlighet og hatytringer lokalt
  • Tiltak rettet mot personer som er ferdig med straffegjennomføring
  • Mentorordninger
  • Tiltak mot hatytringer og sosial ekskludering
  • Kompetanseheving for ansatte i førstelinjen
  • Søkere som i størst mulig grad benyttet seg av eksisterende kompetanse hos myndigheter, for eksempel politiets radikaliseringskontakter, lokalt PST, kriminalomsorgen og/eller NKVTS / RVTS ble vektlagt

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging mottok totalt 53 søknader fra landets kommuner med en samlet søknadssum på nærmere 24,7 millioner kroner. 48 prosjekter fikk tildelt midler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

 

2018:

Regelverk for tilskudd 2018

Søknadsskjema for tilskudd 2018

Oversikt over tildelte midler  2018 

Rapporteringsskjema

2017:

Regelverk for tilskudd 2017

Oversikt over tildelte midler i 2017 

For mer informasjon, kontakt oss via denne lenken.

Fant du det du lette etter?

JaNei