Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Frist for å søke midler i 2019 var 15. februar.

Om tilskuddsordningen

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Du finner mer informasjon på regjeringens nettside www.radikalisering.no.

Tilskuddsmidlene utlyses årlig på Kfks hjemmesider og på Regjeringen.no.  

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) er ansvarlig for tilskuddsordningen, som  forvaltes av Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging – Kfk.

Kfk skal drive fagutvikling på området og vil innhente erfaringer fra prosjektene, og dele erfaringene blant annet her på kriminalitetsforebygging.no

Hovedmål

Hovedmålet er å stimulere til kompetanseheving, samt utvikle gode systemer lokalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Målgruppe

Tilskuddsmidlene skal gå til lokale prosjekter innen forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. Enkeltkommuner er velkomne til å søke, men det oppfordres til at to eller flere kommuner samarbeider om felles prosjekt.

Tilskuddsmidler i 2019

Totalt tilskuddsbeløp: 13 667 520 kroner.

Det tildeles tilskudd til:

Konkrete tiltak for å forebygge og / eller bekjempe hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme som er forankret i kommunens kriminalitetsforebyggende samarbeidsnettverk, som for eksempel SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) eller liknende samarbeidsformer.

Følgende prosjekter vil gis prioritet i 2019

  • Forebyggende tiltak rettet mot personer eller miljøer i risikosonen, herunder tiltak som fremmer inkludering
  • Forebyggende tiltak rettet mot berørte familier
  • Forebyggende tiltak rettet mot unge enslige mindreårige asylsøkere
  • Tiltak for å hindre fremvekst av fremmedfiendtlighet og hatytringer lokalt
  • Tiltak rettet mot personer under straffegjennomføring og i tiden etter straffegjennomføring
  • Mentorordninger
  • Kompetanseheving for ansatte i førstelinjen. Det er ønskelig at søker i størst mulig grad benytter seg av eksisterende kompetanse hos myndigheter, f.eks. politiets radikaliseringskontakter, lokalt PST, kriminalomsorgen og/eller NKVTS / RVTS
  • Tiltak mot hatytringer og sosial ekskludering

Det gis ikke støtte til tiltak som innebærer kommersiell bruk av eventuelle produkter

Rapportering på midler mottatt i 2018

Det skal rapporteres på tildelte midler fra fjoråret før ny søknad behandles. Innen 15. februar, året etter at tilskudd er gitt, skal det sendes inn rapport med resultat- og måloppnåelse, samt regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført og at tilskuddsmidlene er brukt i henhold til søknaden. Dersom det søkes om nye midler, skal det fremkomme hva søker eventuelt mottok i tilskudd i 2018. Det skal også framkomme av søknaden dersom ubenyttede midler søkes overført til 2019.

Dersom det ikke søkes om nye midler i 2019 er rapporteringsfristen 30. mars 2019.

Erfaringer fra prosjektene skal beskrives slik at de kan videreformidles og ha verdi for andre
kommuner og interessenter. Tilskuddsmottaker må være forberedt på å delta i formidling av
erfaring og resultater til relevante aktører.

Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging skal drive fagutvikling på området og vil innhente erfaringer fra tiltakene, og dele erfaringene blant annet her på kriminalitetsforebygging.no

Relevante dokumenter 2019

Oversikt over tildelte midler i 2019 

Regelverk for tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 2019

Felles søknadsskjema tilskuddsordninger 2019

Rapporteringsskjema for midler mottatt i 2018

Tidligere tildelte midler og regelverk

2018:

Regelverk for tilskudd 2018

Søknadsskjema for tilskudd 2018

Oversikt over tildelte midler  2018 

2017:

Regelverk for tilskudd 2017

Oversikt over tildelte midler i 2017 

For mer informasjon, kontakt oss via denne lenken.

Oppdatert 20. desember 2018

Fant du det du lette etter?

JaNei