Tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak

Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging har fra 2019 overtatt tilskuddsordningen for kriminalitetsforebyggende tiltak som tidligere har blitt forvaltet av Politidirektoratet.

Rapportering på midler mottatt i 2018 sendes fortsatt Politidirektoratet, kopi av rapporteringen vedlegges ny søknad til Kfk.  

Frist for å søke midler i 2019 var 1. april.

Om tilskuddsordningen

Regjeringen er opptatt av å forebygge kriminalitet. Denne tilskuddsordningen har frem til  2019 vært forvaltet av Politidirektoratet.  Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) er nå ansvarlig for tilskuddsordningen, som  forvaltes av Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging – Kfk.

Kfk skal drive fagutvikling på området og vil innhente erfaringer fra prosjektene, og dele erfaringene blant annet her på kriminalitetsforebygging.no

Tilskuddsmidlene utlyses årlig på kriminalitetsforebygging.no og på regjeringen.no.

Hovedmål

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å stimulere til og utvikle kriminalitetsforebyggende tiltak og prosjekter.

Det kan søkes om støtte til tiltak som bidrar til at:

 • Hjelpeapparatet lærer mer om hvordan kriminalitet skal forebygges
 • Hjelpeapparatet fanger opp ungdom som er i risikosonen
 • Utsatt ungdom opplever mestring
 • Ungdomsmiljøer blir tryggere

Målgruppe

Den primære målgruppen for ordningen er barn og unge som er i risikosonen for å begå kriminalitet, samt barn og unge som står i fare for å bli utsatt for kriminalitet.

Hvem kan søke om tilskuddsmidler?

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Frivillige organisasjoner som søker bør være registrert i frivillighetsregisteret.

Det tildeles driftstilskudd eller prosjekttilskudd.

Det gis ikke midler til forskningsprosjekter og evalueringer.

Totalbeløp i 2019 var på kr.  7 400 000, som ble fordelt på:

 • Tiltak rettet mot barn og unge som er i risikosonen for å begå kriminelle handlinger.
 • Tiltak som hindrer rekruttering til kriminelle miljøer.
 • Tiltak som forebygger kriminalitet som rammer barn og unge.
 • Tiltak som forebygger kriminalitet på internett.
 • Tiltak som forebygger hatkriminalitet og radikalisering.
 • Tiltak som fører til samarbeid mellom ulike aktører.
 • Tiltak som legger til rette for samarbeid med politiet gjennom etablerte samarbeidsstrukturer.
 • Tiltak som styrker kompetansen om kriminalitetsforebygging, spesielt hos ansatte i hjelpeapparatet, foreldre og andre som jobber med barn og unge.
 • Tiltak som når ut til så mange som mulig i målgruppen.
 • Tiltak som kan videreføres også etter endt prosjektperiode.
 • Tiltak som kan brukes på flere områder.

Tiltak som går direkte på å forebygge kriminalitet ble prioritert foran tiltak som indirekte forebygger kriminalitet.

Oversikt over tildelte midler, regelverk og søknadsskjema

Tildelt tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak 2019

Regelverk – Tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak 2019

Søknadsskjema for tilskuddsordninger 2019

 

Fant du det du lette etter?

JaNei