Høring og høringssvar

2019:

Høring: Barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger. Innspill til bufdir`s  retningslinjer for ansatte i barnevernstjenesten. Høringssvar fra Sekretariatet for konfliktrådene og Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging av 01.07.2019 kan du lese her.

Høring: Kunnskapsdepartementets forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk (tolkeloven). Høringssvar fra Sekretariatet for konfliktrådene og Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging av 27.06.2019 kan du lese her: 

2018:

Høring: Nytt straffebud om befatning med bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred. Innspill til Justis- og beredskapsdepartementet høring om forslag til et nytt straffebud om befatning med bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred. Formålet med forslaget er å sikre at all uberettiget spredning, fremstilling og anskaffelse av krenkende bilder er straffbart, og at dette fremgår tydelig av loven. Det foreslås også en skjerpelse av straffenivået for slike overtredelser. Høringssvar fra Sekretariatet for konfliktrådene og Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging av 18.09.18 kan du lese her.

Høring: Register over drap og vold med dødelig utgang. Innspill til Justis- og beredskapsdepartementets høring om opprettelse av et nasjonalt register over drap og vold med dødelig utgang. Høringssvar fra Sekretariatet for konfliktrådene og Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging av 17.01.18 kan du lese her.

2017:

Høring – NOU 2017:12 Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Barne- og likestillingsdepartementet ba om høringsinnspill på Barnevoldsutvalgets utredning «Svikt og svik». Høringssvar fra Sekretariatet for konfliktrådene og Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging  av 28.11.17 kan du lese her.

Høring – NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Innspill til Justis- og beredskapsdepartementets anmodning om høring.

Høringssvar fra Sekretariatet for konfliktrådet og Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging  av 30.06.17 kan du lese her.    

Les høringsbrev og høringsnotat på Regjeringens nettside.

Høring – Kartlegging av kompetansebehov i barneverntjenesten. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ønsker innspill til hva slags kompetanse det kommunale barnevernet bør ha. 

Innspillet fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging av 13.6.17 kan du lese her. 

Om innspillsrunden kan du lese her.

Høring – Strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning. Justisdepartementet foreslår strengere straffer i saker hvor gjerningspersonen har begått flere lovbrudd, samt å heve maksimalstraffen i slike saker.  Høringssvar fra sekretariatet for konfliktrådene kan du lese her.

Lovavdelingens høringsnotat kan du laste ned her.   

 

 

Fant du det du lette etter?

JaNei