Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) lanserte denne uken en rapport der de på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har kartlagt tiltak som skal forebygge vold i nære relasjoner. De har sett på universelle og selektive tiltak, og fant at det finnes få forskningsbaserte eller på annen måte evaluerte tiltak i Norge. Forskerne konkluderer med at tiltakene må evalueres og forskes på, samt at det bør satses på tidlig innsats og tiltak som er omfattende.

I rapporten har forskerne identifisert noen sentrale prinsipper som det bør fokuseres på det fremtidige forebyggingsarbeidet. Dette inkluderer at tiltakene bør være langvarige, omfattende og settes inn på et tidlig tidspunkt. Videre at de er tilgjengelige i hele landet, er kunnskapsbaserte og bygger på samarbeid mellom flere aktører.

Funnene er viktige for alle som jobber med forebygging av vold i nære relasjoner i dag. Det er mange aktører på feltet, både myndigheter, frivillige organisasjoner, private stiftelser og enkeltpersoner som på sin måte ønsker å bidra til å forebygge denne formen for vold. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging vil bruke rapporten spesielt i vårt arbeid med å forvalte tilskuddsordningen for tiltak for å forebygge vold i nære relasjoner, og setter derfor stor pris på denne rapporten.

Les mer på NKVTS sine nettsider.

Last ned her.