Foreldre har den viktigste rollen i arbeidet med å forebygge og redusere atferdproblemer hos sine barn! Denne rollen er ikke alltid lett å inneha, men det finnes hjelp. Parent Management Training, Oregon modellen (PMTO) er utviklet for å redusere gjensidig negativ atferd mellom barn og foreldre. Positive utfall av metoden er dokumentert, både internasjonalt og i Norge.

PMTO står for Parent Management Training – Oregon. Modellen er utviklet på bakgrunn av viten om hvordan negative samspillsmønstre oppstår i familier, hvordan de opprettholdes over tid, og hva som skal til for å redusere og stoppe denne måten å være sammen på.

Tilbudet retter seg mot familier med barn mellom tre og tolv år som har alvorlige atferdsproblemer, der samhandlingsmønsteret mellom foreldre og barn kjennetegnes av gjensidig negativitet som har vedvart over tid (minimum et halvt år). Barnets symptomer kjennetegnes ofte i form av uvanlig stor trassighet og opposisjon, liten vilje til samarbeid, mangelfull sinnekontroll og svake sosiale ferdigheter. Med barnets økende alder, overføres ofte reaksjonsmønsteret til arenaer utenfor hjemmet.

PMTO-tilbudet innebærer et tett samarbeid mellom en terapeut og en familie. Dette inkluderer ukentlige møter mellom foreldrene og terapeuten, hvor foreldrene får trening i hvordan de på en konstruktiv måte kan samhandle med barnet. Foreldre og terapeut lager i fellesskap mål og delmål for behandlingen, som blir evaluerte gjennom behandlingsforløpet. Barnet er med på møtene ved behov. Vanlig behandlingstid er fra seks til ni måneder.

Mer informasjon om PMTO finnes her.

Forskere ved Nasjonalt utviklingssenter for Barn og Unge har nylig analysert behandlingsutbyttet hos et stort antall norske familier som hadde mottatt PMTO, som viste positive effekter på barns  atferdsproblemer etter behandlingen. Forskerne påpeker at siden dette ikke var en randomisert kontrollert studie, kan de ikke konkludere med at endringene skyldtes intervensjonen. Det finnes imidlertid en tidligere studie som var randomisert og kontrollert, som viste at PMTO er en effektiv og virksom behandlingsmetode for familier med barn som har alvorlige atferdsproblemer. Metoden er vurdert og klassifiseres av Ungsinn, Tidsskriftet for virksomme tiltak for barn og unge som et dokumentert virksomt tiltak på evidensnivå 4 med dokumentasjonsgrad 4.

Last ned artikkelen «Hvilke barn og familier har størst utbytte av foreldreveiledningen Parent Management Training?» (pdf) 

Mer informasjon om den dokumenterte effekten av PMTO finnes på Ungsinn sine nettsider.