Godt samarbeid mellom barnevern og politi er viktig, og særlig i situasjoner som krever at sikkerheten til familier og barnevernansatte må ivaretas. En gang i året arrangerer fagkonsulentene for barnevern ved politistasjonene i Oslo kurs for barnevernsansatte i politibistand og sikkerhetstaktikk. Kfk var til stede på ett av fire halvdagskurs da 25 barnevernsansatte fra Oslo fikk øve seg på samarbeid med politiet gjennom utfordrende rollespill.

Over to kursdager deltar til sammen rundt 100 barnevernsansatte fra Oslo på kursene, som har som mål at samhandlingen mellom barnevern og politi skal bli bedre når barnevernet beslutter at det er behov for politibistand.

Kursene starter med at barnevernskonsulentene ved politistasjonene og representanter fra politiet holder korte innlegg om hvordan barneverntjenesten skal gå frem ved behov for bistand fra politiet, og hvordan politiet skal håndtere beslutningene om bistand. Resten av kurset får deltakerne gjennom rollespill anledning til å øve på samarbeid med politiet i praksis. Dette foregår i en øvingsleilighet på Politihøgskolen i Oslo, hvor rollespillet blir realistisk. Både de som er med på rollespillet og de som observerer får i etterkant drøfte hva som var vanskelig i hver situasjon, og hva som kunne blitt gjort annerledes.

Rollespillet gir deltakerne en anledning til å øve seg på oppdrag som kan være utfordrende av ulike årsaker. Å øve seg på å stå i vanskelige situasjoner er viktig, slik at man vet hva som skal skje og når situasjonen krever at politiet involveres. Kurset bidrar i tillegg til at barneverntjenesten og politiet blir bedre kjent med hverandre, og da også tryggere på hverandres roller. Det er viktig at barnevernansatte får innsikt i politiets arbeid, og vice versa, samtidig som at det er viktig at barnevernansatte beholder sin autoritet og myndighet. Politiet bistår barneverntjenesten i barneverntjenestens arbeid.

Det poengteres at det er viktig å evaluere samarbeidet i konkrete saker, slik at både politiet og barnevernsansatte lærer og blir enda bedre til neste gang det er behov for bistand. Dette fører til en bedre samlet innsats i arbeidet for barns beste – som både barnevernet og politiet skal sikre.

For mer informasjon om kurset kan fagkonsulentene for barnevern ved politistasjonene kontaktes.

Barnevernets anledning til å kreve politibistand er hjemlet i barnevernlovens § 6-8

Politidirektoratet og Barne,-ungdoms og familiedirektoratet har gitt ut retningslinjer om oppgave- og ansvarsfordeling mellom barneverninstitusjon, kommunal barneverntjeneste og politi når barn rømmer fra barneverninstitusjon.