International Child Development  Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP-programmet er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO. Grunntanken i ICDP er at barn og unge hjelpes best ved å hjelpe barnets omsorgspersoner.

Målsettingen med ICDP er å påvirke omsorgsgiverens positive opplevelse av barnet og hjelpe omsorgspersonen til å identifisere seg med og føle med barnet. Det er et mål å styrke omsorgspersonens selvtillit og bidra til at omsorgsgiveren blir bevisst barnets tilstand og kan tilpasse omsorgen til barnets behov og initiativ. Veiledningen tar sikte på å fremme sensitiv og uttrykksfull kommunikasjon mellom omsorgsgiver og barnet, slik at det følelsesmessige forholdet mellom de to oppleves stimulerende og berikende. Det er også et mål å benytte lokale praksisformer i barneoppdragelse og barnekultur gjennom lek, spill, sang og felles aktiviteter.

ICDP er gruppebasert og ledes av lokale ressurspersoner som har fått trening i intervensjonen. For å kunne benytte ICDP, må man være sertifisert. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har ansvaret for ICDP kurs og opplæring for ansatte i statlig og kommunal sektor.

ICDP-programmet ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo.

Rettighetene til programmet eies av stiftelsen ICDP, som ble registrert i Norge i 1992. Dette er nå en internasjonal stiftelse som driver arbeid i mange land. I Norge er det en egen organisasjon, ICDP Norge. I 2008 inngikk Bufdir en avtale med rettighetshaverne om rett til å bruke og å videreutvikle programmet for foreldre og andre omsorgsgivere til barn i aldersgruppen 0-18 år.

RBUP Sørøst har gitt ut et notat som gir en kort innføring i ICDP’s hovedkomponenter, opplæringen av veiledere, materiell, de ulike modulene, forvaltningen av programmet, samt en gjennomgang av forskningsfunn hittil. Du finner notatet her.

Bufdir fikk i 2014 i oppdrag å tilpasse og prøve ut ICDP for foreldre på krisesentre. Evalueringen av dette ble utgitt i 2016 og den finner du her.

Mange kommuner har god erfaring med å bruke ICDP som en del av sitt introduksjonsprogram. Les mer om dette på hjemmesidene til IMDi.

ICDP er også prøvd ut på foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak. Fafo presenterer erfaringene fra dette i rapporten  Veiledningserfaringer. Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak.

Våren 2016 startet Folkehelseinstituttet opp ICDP-studien, som undersøker hvordan ICDP virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom.

Les mer om ICDP på ungsinn.no