Familie for første gang, oversatt til norsk fra det velkjente og veldokumenterte Nurse-Family Partnership, er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.

Oppfølgingsprogrammet består av ukentlige hjemmebesøk av sykepleier, hvor målet er å forbedre mor og barns helse under svangerskapet, fremme barnets helse og utvikling, og å støtte foreldrene i forhold til helse og fremtidig livssituasjon.

Familie for første gang er nytt i Norge, men programmet har lang fartstid internasjonalt under navnet Nurse-Family Partnership.

Utprøving av Familie for første gang i Norge ble politisk vedtatt i 2014 og er et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør.

Les mer om programmet på hjemmesidene til RBUP Øst og Sør

SINTEF skal i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet utrede og gi anbefalinger om en mulig framtidig organisering av «Familie for første gang», Nurse Family Partnership i Norge