Noen barn mestrer sosiale settinger godt, viser empati og vet hvordan man reagerer hensiktsmessig. Barn som ikke har disse ferdighetene har større sjanse til senere i livet å oppleve ensomhet, rusproblemer, problemer med å stå i jobb, psykiske lidelser eller begå kriminelle handlinger. ART er et program i trening av sosial kompetanse for barn fra 4 – 20 år. Målsettingen er å erstatte aggresjon og annen negativ atferd med mer hensiktsmessig reaksjons- og handlingsmønstre.

ART er et manualbasert program som retter seg mot barn og unge i alderen 4 til 20 år som har alvorlige atferdsvansker eller som er i risiko for utvikling av slike vansker.

Barne, ungdoms- og familierdirektoratet skriver følgende på sine nettsider om programmet:

Aggression Replacement Training (ART) er en opplæringsmetode for sinnekontroll som foregår strukturert i grupper. Metoden har vist seg effektiv for å forebygge aggressiv atferd hos barn og ungdom.

Den sosiale ferdighetstreningen innebærer at deltakerne lærer seg å tenke trinnvis. De øver på ferdigheter som å gi komplimenter og håndtere kritikk. Til sammen er det rundt 50 ferdigheter som deltakerne kan trenes i. Rollespill er en viktig del av treningen, og deltakerne får hjemmelekser som å øve hjemme på en bestemt ferdighet.

Sinnekontrolltreningen lærer barna å identifisere hva som utløser sinne, sine egne signaler på sinne og få kontroll over sinne. De får hjelp til å oppdage irrasjonelle tanker og erstatte dem med en mer rasjonell forståelse av situasjoner.

Treningen i moralsk resonnering består i å gi deltakerne en forståelse av hvilke konsekvenser deres handlinger får for andre mennesker og for fellesskapet.

Formålet med intervensjonen er å øke barns sosiale kompetanse for dermed å redusere atferdsvansker hos barn og unge.

Art tilbys i grupper bestående av 4-8 barn. I gruppene gjennomgår barna trening i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. Tiltaket benytter seg av samtaler, rollespill og veiledning direkte med barnet.

Det finnes også en  familieversjon av ART der flere familier trener sammen.

I Norge anbefales programmet brukt i skolen og i barnevernsinstitusjoner

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (Nord) ved UiT Norges arktiske universitet står bak tidsskriftet Ungsinn. Her har de skrevet en kunnskapsoppsummering for effektene av tiltaket Aggression Replacement Training (ART®). 

Ungsinn vurderer tiltaket til å være godt beskrevet og ha en solid teoretisk forankring. Basert på vurderingen av kvaliteten på forskningen er AART klassifisert på nivå 3 av 5 som et tiltak med noe dokumentasjon på effekt.