For mange kan det være utfordrende å vite hva som bør gjøres ved mistanke om at barn blir utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Flere steder i landet har det har blitt opprettet flere former for tverrfaglig og tverretatlige konsultasjonsteam der tjenestepersoner kan få råd i en anonymisert sak ved slik mistanke. Disse finnes både kommunalt og ved Statens Barnehus.

Teamene drøfter saker i anonymisert form, og gir råd og veiledning om hvilke instanser som har ansvar i slike saker, hvem som kan bistå videre og hvordan tjenestene kan snakke med barn og unge. I teamet er ulike etater representert, blant annet barnevern, helsestasjon, PPT, skole og barnehage. Noen steder deltar også BUP og politiet, leger, familievernkontor og andre. Mange av teamene driver også med kompetanseheving og tilbyr ulike undervisningsopplegg for tjenestene.

Det finnes både bydelsvise og kommunale konsultasjonsteam, og konsultasjonsteam etablert ved Statens Barnehus. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmord Vest har vært sentral i arbeidet med å etablere en rekke konsultasjonsteam i bydeler i Bergen og i kommuner på Vestlandet. Statens Barnehus Tromsø har hatt ansvaret for et konsultasjonsteam i mange år, mens barnehusene i Oslo, Hamar og Trondheim nylig har startet opp med dette tilbudet.

Det er også blitt opprettet team med et spesielt fokus. Eksempelvis har Statens Barnehus Bergen nylig startet opp med et eget team med spesialkompetanse på skadelig seksuell atferd blant ungdom. Teamet kan hjelpe i saker der en ungdom har forgrepet seg på et annet barn. De kan gi råd om utredning, risikovurdering og oppfølging. Les mer her. 

Per i dag finnes det ingen nasjonal oversikt over alle former for konsultasjonsteam. Bruken av teamene har ikke blitt evaluert på en strukturert måte, men det er mye som tyder på at teamene kan bidra til både å forebygge, avdekke og forhindre vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Barnevoldsutvalget har foreslått både å kartlegge teamene samt igangsette et forsøksprosjekt med mål om å forankre konsultasjonsteamene ved lov. Les mer om teamene i Barnevoldsutvalgets utredning.