Forebygging av kriminalitet sett fra ungdommens perspektiv 📸

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging inviterer elever ved landets videregående skoler som går på medier og kommunikasjon, til en fotokonkurranse med forebygging av kriminalitet som tema.

Vi kan stadig lese om kriminalitet og ungdomskriminalitet i mediene. Å begå kriminelle handlinger kan få alvorlige konsekvenser både for den som utfører handlingen og den som blir rammet, og samfunnet for øvrig. Vi må derfor jobbe for å forebygge at kriminelle handlinger begås. Hva tenker du at vi som samfunn bør gjøre? Hvordan kan vi hindre at noen begår ulovlige handlinger som tyveri, vold, hærverk eller at bilder spres ulovlig på nett? Hva tenker du på, når du hører ordet kriminalitetsforebygging og hva ser du da for deg?

Vis oss dette med bilder og bli med i vår fotokonkurranse!

 

Formålet med konkurransen er tredelt:
 1. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging ønsker å bevisstgjøre ungdom på kriminalitetsforebygging.
 2. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging ønsker å få et innblikk i hva ungdom tenker om kriminalitetsforebygging.
 3. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging ønsker tilgang på bilder som illustrerer kriminalitetsforebygging fra ungdommers perspektiv som vi kan benytte i vårt arbeid.
Målgruppe for konkurransen

Elever ved videregående skoler –  Medier og kommunikasjon.

Premiering

Bildene vil bli premiert med universalpresentkort. Hovedpremien er gavekort til en verdi av kr. 3000,-, andre plass kr. 2000,- og tredje plass kr. 1000,-. Andre bilder som benyttes på våre hjemmesider honoreres med gavekort på kr. 500 per bilde. Her er en oversikt over hvilke byer og butikker kortet kan benyttes i.

Regler for fotokonkurransen
 • Hver deltager kan sende inn maksimalt 3 bilder
 • Bilder kan sendes inn frem til 1.12.18.
 • Bilder som sendes inn etter 1.12.18 blir ikke med i konkurransen
 • Bildene må være i så stor oppløsning som mulig (minimum 1MB/800px) og i jpg-, gif- eller png-format.
 • Det kan kun deltas med bilder som man selv har fotografert.
 • Dersom andre personer kan gjenkjennes på bildet, er det innsenders ansvar å sørge for å få samtykke til at bildene kan offentliggjøres. Samtykket skal være frivillig, uttrykkelig (tydelig) og informert (hva skal bildene brukes til). Vedlagte samtykkeskjema skal da benyttes.
 • Dersom personene på bildet er identifiserbare, må navn og kontaktopplysninger til disse sendes med, slik at Kfk kan kontrollere at de reelt har samtykket.
 • Ved bilder av barn må foreldre samtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år. Samtykkeerklæring må vedlegges bildene som sendes inn.
 • Navn og kontaktopplysninger, samt barnets alder og skole, vil bli lagret sammen med bildene hos Kfk, for å administrere konkurransen.
 • Kfks ansatte vil være jury, og bildene blir vurdert etter skjønn, med vekt på kreativitet, aktualitet og estetikk.
 • Rettstridig, upassende eller krenkende bilder vil bli forkastet.
 • Det kåres en hovedvinner, en andre- og tredjeplass kort tid etter at innsendingsfristen er utløpt.
 • Alle bilder som publiseres blir påført fotografens navn.
 • De tre vinnerbildene vil bli annonsert på kriminalitetsforebygging.no
 • Bildene vil bli premiert med universalgavekort. Hovedpremien er på 3000kr, andre plass premieres med 2000 kr og tredjeplass blir premiert med 1000 kr.
 •  Kfk vil fortløpende publisere innsendte bilder vederlagsfritt i forbindelse med konkurransen. Bilder som benyttes som illustrasjon på kriminalitetsforebygging.no honoreres med kr 500 per gang. Bildene som publiseres blir påført fotografens navn/byline.
 • Dersom det på et senere tidspunkt skulle bli aktuelt å bruke bildene på publikasjoner, brosjyrer eller annet markedsføringsmateriell, vil opphavspersonen (fotografen) bli kontaktet for å avtale økonomisk vederlag for slikt bruk.

Ytterligere informasjon om rettigheter og plikter ved deling av bilder finner du på hjemmesidene til Datatilsynet.

Bidrag til konkurransen sendes til: post@kriminalitetsforebygging.no

Merk e-posten med: Fotokonkurranse for ungdom

Husk å skrive navn, adresse, telefonnummer, skolen du går på, stedet der bildet er tatt i e-posten og legge ved utfylt samtykkeskjema dersom det er identifiserbare personer på bildet.

Informasjon om reglene i pdf-format finner du her.

Flyer som kan printes:

 

 

 

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på: post@kriminalitetsforebygging.no