Veilederen har som mål å øke kunnskapen og dermed styrke handlingskompetansen og handlingsberedskapen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Den retter seg mot helse- og omsorgspersonell i primær- og sekundærhelsetjenesten. Andre som kan ha nytte av håndboka er ansatte i Statens barnehus, barnevern, barnehage, skole, krisesenter, kriminalomsorgen, politi, ledere i helsevesenet, offentlige myndigheter og politikere.

I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å avdekke at barn og voksne blir utsatt for vold i nære relasjoner. Å snakke om vold med pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten kan være utfordrende. Som en støtte til alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utviklet en nettbasert veileder som inneholder informasjon om hvordan man kan avdekke, utrede og henvise videre i møte med barn og voksne som kan være utsatt for, eller utøve, vold i nære relasjoner. Veilederen er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet, og var et tiltak i handlingsplanen «Et liv uten vold».

Fire hovedtemaer

Veilederen har fire hovedtemaer, eller inndelinger:

  • Vold og overgrep mot barn
  • Vold og overgrep mot voksne og eldre
  • Sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • Personer som utøver vold og overgrep

Inndelingen skal hjelpe brukeren inn på riktig område, og det finnes også en god søkefunksjon. I veilederen kan man finne informasjon om risikofaktorer og tegn, hvordan melde fra til barnevern og politi, hvem som kan hjelpe om man er usikker – og mye mer.

Veilederen er kun tilgjengelig digitalt, på https://voldsveileder.nkvts.no/