Skedsmo kommune har gjennomført ungdomsundersøkelser jevnlig siden 1998. Resultatene som har kommet fram, har bidratt til utvikling av kommunale tjenestetilbud og etableringav nye tiltak/tilbud for å gi ungdom gode oppvekstsvilkår.

Skedsmo kommune gjennomførte siste Ungdataundersøkelse i 2016. Til sammen 2 766 ungdommer fra syv ungdomsskoler og to videregående skoler svarte. Skedsmo kommune valgte denne gangen å gi elevene spørsmål fra en helt ny modul kalt politikk og samfunn. Spørsmålene omhandlet ungdommenes syn på bruk av vold for å oppnå endringer i samfunnet og deres meninger omkring deltagelse i krigen i Syria.

I all hovedsak ga Ungdataundersøkelsen tilbakemelding om at ungdommene i kommunen trivdes godt og lyktes med det meste, men at kommunen måtte arbeide videre med å styrke ungdommenes psykiske helse. I tillegg skapte svarene fra ungdommene på spørsmålene om vold og krigen i Syria, nysgjerrighet og behov for å vite mer.  Fra tidligere hadde kommunen behov for å se nærmere på forskjellige problemstillinger angående inkludering som hadde vært reist av ansatte i ungdomsskolen.

Tverrsektoriell styringsgruppe i Skedsmo kommune, som har ansvaret for det tverrsektorielle samarbeidet om barn og unge i aldersgruppen 0 – 24 år, ønsket derfor en kartlegging for å sjekke ut om ungdommene i kommunen opplever sosial og kulturell tilhørighet i nærmiljøet sitt.

Med målsetting om å få vite mer om hva som fremmer og hemmer ungdommenes valgmuligheter og inkludering i et flerkulturelt samfunn, igangsatte kommunen derfor i samarbeid med Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) − et kartleggingsarbeid som  endte opp i denne rapporten.

Rapporten beskriver dagens situasjon på ti sentrale områder.

Det var viktig for kommunen å få fram både risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer som kan bidra til at kommunen bruker ressursene sine riktig for å sikre god inkludering. Det ble derfor lagt opp til bred deltakelse i kartleggingen. Ungdom i aldersgruppa 14 – 17, noen foreldre, representanter fra frivillig sektor og ansatte i kommunen og fylkeskommunen deltok i kartleggingen.

Resultater fra kartleggingen har bl.a. vist at ungdom og foreldre med innvandrerbakgrunn, har behov for andre tiltak enn hva etnisk norske ungdommer og foreldre har. Kommunen opplever det som nyttig at kartleggingen har avdekket dette, slik at kommunen kan sette inn målrettede tiltak for å sikre god sosial og kulturell tilhørighet for all ungdom.

Les kartleggingen her

Les mer på hjemmesidene til Skedsmo kommune