Kompetanseløft 2020 (K2020) er regjeringens plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten frem mot år 2020.

Planen ble lagt frem i Statsbudsjettet for 2016 (Prop 1S (2015-2016) og er en oppfølging av Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, Omsorg 2020 og Prop. 15S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet.

Årsrapporten for 2016 er en oppsummering av resultater og aktiviteter fra det første året i planperioden. Den inneholder bl.a. kommunenes bruk av kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd i 2016, rapportering av alle tiltak i Kompetanseløft 2020 med vurdering av måloppnåelse, samt statistikk personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten i 2016.

Les rapporten her