Barn som har vært utsatt for omsorgssvikt har allerede forhøyet risiko for å utvikle emosjonelle vansker, forsinket kognitiv utvikling og atferdsmessige problemer. Det er derfor spesielt viktig at ansatte i barneverntjenesten som tar del i planleggingen, utføringen, og oppfølgingen av en akuttflytting har god kompetanse på traumesensitiv omsorg og hvordan man ivaretar barnet emosjonelt i slike stressende situasjoner.

Denne rapporten gir verdifull kunnskap som kan bidra til en bedre praksis for hvordan henting etter akuttvedtak skal foregå. Dette innebærer økt kunnskap og bedre dialog mellom samarbeidspartnere, og bedre samarbeid mellom skole/barnehage og barnevernet. Barnets beste må alltid være et førende prinsipp i slike saker.

Ansvarlig for rapporten er Redd Barna, på bestilling fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Les rapporten «Skånsom henting? Erfaringer med akuttvedtak. (pdf)