Politirådet i Oslo har som formål å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få kunnskap som er av betydning for de prioriteringer og beslutninger som foretas innenfor den enkelte sektor. Rådet ble etablert i 2007 og ledes av byrådslederen. I rådet sitter politisk og administrativ ledelse i Oslo kommune og ledelsen ved Oslo politidistrikt.

Politirådet har et overordnet ansvar for sentrumssamarbeidet om en tryggere by og er styringsgruppe for SaLTo, samarbeidsmodellen for kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. Det rapporteres til politirådet på flere handlingsplaner.

Politirådet har fire møter i året, eller hyppigere ved behov. Hvert år avholdes en konferanse der handlingsplanen rulleres.

Les mer om politirådet i Oslo på hjemmesidene til Oslo kommune

Les mer om politiråd på hjemmesidene til politiet

Les samarbeidsdokumentet her (pdf)