Enkeltaktører og organisasjoner i sivilsamfunnet har gjennom lang tid vært viktige drivkrefter i utvikling av innovative løsninger innenfor ulike sektorer.

For omsorgstjenestene er sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon særlig aktuelt for å møte og løse sosiale behov som mestring, aktivitet, meningsfulle hverdager, fellesskap, pårørendestøtte og helhetlig oppfølging av brukere.

Eksempler på dette kan være tilbud til elever som faller fra i utdanningen eller ulike tiltak for å bedre det sosiale miljøet i skolen for å hindre mobbing og konflikter. Sosiale entreprenører kan også være en aktuell samarbeidspartner i arbeidet med å forebygge tilbakefall til kriminalitet.

Siden 2008 har det i Norge vært en økende interesse og oppmerksomhet knyttet til sosialt entreprenørskap.

Arbeids- og sosialdepartementet har igangsatt en mulig oppfølging av kartlagte innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i de nordiske landene.

Last ned «Samarbeid om sosialt entreprenørskap – Rapport fra tverrdepartemental arbeidsgruppe» (pdf)