Vestre Toten kommune slutter seg til regjeringens mål om å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for (lokal)samfunnet.  Ut fra rusmiddelsituasjonen i Vestre Toten er dette kommunens strategi:

  • Økt samhandling og samordning av tjenester
  • Fokus på tidlig intervensjon
  • Styrke det forebyggende arbeidet i skolene
  • Heve debutalder for bruk av alkohol, snus og tobakk gjennom forebyggende og holdningsskapende arbeid
  • Opprettholde og videreutvikle rusfrie tilbud til barn og unge
  • Tiltak overfor risikoutsatte grupper
  • Forebygge frafall i videregående skole
  • Tiltak rettet mot gruppen unge voksne som bruker illegale rusmidler

Last ned «Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Vestre Toten kommune i perioden 2016 – 2020» (pdf)