Haugesund kommunes handlingsplan for rusfeltet har tre innsatsområder: 1. Tidlig innsats, 2. behandling og 3. ettervern/oppfølgingstjenester.

Planen skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats overfor grupper som står i fare for eller er i ferd med å utvikle eller har lettere/moderate rusproblemer og for personer med alvorlig rusavhengighet, samt deres pårørende.

Formålet med denne planen for Haugesund kommune er å vise kommunens status, utfordringer og samlede innsats knyttet til rusproblematikk (her også alkoholrelatert), forebyggende rusarbeid og tilbud til rusavhengige.

Planen gir en oversikt over kommunens satsinger og målsettinger for planperioden, et kort overblikk over dagens rusmiddelsituasjon, med hensyn til omfang av forbruk, forekomst og utfordringer knyttet til rusproblemer. Handlingsplanen viser kommunens eksisterende og planlagte tiltak på rusfeltet. Tiltak for å styrke brukernes innflytelse, møte de pårørendes behov og skape en tjeneste der hjelpen kommer tidlig inn og er preget av lett tilgjengelighet, helhet og kvalitet.

Last ned «Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 (pdf)

Last ned Haugesunds alkoholpolitiske retningslinjer fra 1.10.2016, revidert i juni 2018.