Politiet og barnevernstjenesten har ansvar for ulike oppgaver når det er bekymring for at et barn blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Mange av disse oppgavene overlapper hverandre. Ved å samarbeide kan man både oppnå bedre beskyttelse av barnet, styrke barnets og familiens rettsvern, og ikke minst minske risikoen for at etatene ødelegger for hverandre. Retningslinjene er på høring med frist 1. oktober.

Høringsinnspill

Disse retningslinjene er på offentlig høring frem til 1. oktober 2018. Under hver artikkel eller område kan du gi din organisasjon sine innspill til sidens innhold og brukervennlighet.

Generelle tilbakemeldinger på retningslinjene kan du sende på e-post til hoering.samarbeidsrutinen@bufdir.no. Høringen kan også sendes i brevs form til Bufdir, Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Merk brevet med høringsinnspill samarbeid politi og barnevern

Vi ber høringsinstansene gi synspunkter på følgende:

  • Gir retningslinjene konkret nok veiledning for praksisfeltet?
  • Er det temaer som burde vørt utdypet eller som mangler?
  • Er beskrivelser og anbefalinger i tråd med gjeldene regelverk?
  • Klargjør retningslinjene i tilstrekkelig grad det tverretatlige samarbeidet som er nødvendig?