Et sentralt anliggende i denne stortingsmeldingen er at tidlig innsats for barn og unge er avgjørende for god folkehelse. Livssituasjon, oppvekst og utvikling har mye å si. Det er derfor viktig å legge til rette for godt foreldreskap, trygge og gode hjem og et trygt nærmiljø.

I Folkehelsemeldinga presenterer regjeringen den samlede innsatsen for å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkningen. Tre områder har fått særlig fokus: Tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre sosial ulikhet i helse.

Alle sektorer, forvaltningsnivå – samt frivillig sektor, ideelle organisasjoner, næringsliv og offentlige myndigheter må samarbeide om innsatsen.

Last ned «Meld.St. 19 (2018-2019) – Folkehelsemeldinga» (pdf)