Et av regjeringens hovedprosjekter er å gjennomføre et integreringsløft. Målet er at innvandrere i større grad skal delta i arbeids- og samfunnsliv. Lav sysselsetting fører til utenforskap, dårligere levekår og at barn må leve i fattigdom. Et hovedgrep i strategien er derfor en sterk og tydelig satsing på utdanning, kvalifisering og kompetanse.

Foruten innsats fra den enkelte selv, krever integreringsløftet en samordnet innsats fra mange aktører, i offentlige tjenester, arbeidsliv og i det sivile samfunnet.

Last opp Regjeringens integreringsstrategi 2019 – 2022: «Integrering gjennom kunnskap» (pdf)