Denne veilederen om håndtering av nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er utgitt av Sekretariatet for konfliktrådene. Riksadvokatembetet og Politidirektoratet har gitt innspill og kvalitetssikret det som omhandler politiets og påtalemyndighetens ansvarsområde.

De strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging trådte i kraft 1. juli 2014.
På landsbasis har det vist seg å være ulik praksis og ulike rutiner i den tverretatlige samhandlingen
ved nye straffbare forhold under straffegjennomføringen.

Formålet med denne veilederen er å bidra til større grad av lik tverretatlig praksis hvis ungdom begår nye straffbare forhold under straffegjennomføringen.

Håndtering av nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging (Veileder 1-2019) (pdf)

Du kan lese mer om straffereaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff her