Askim kommune har gjennom tverrfaglig samarbeid laget en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den inneholder informasjon om tilbud i kommunen per i dag, evaluering av tidligere tiltak og informasjon om pågående tiltak. Kommunen har blant annet en egen voldskoordinator, som jobber tett sammen med SLT-koordinator. Planen er virksom frem til en planlagt kommunesammenslåing i 2020.

Tiltakene i handlingsplanen er inndelt i kommunale tiltak, brukerrettede tiltak og kompetansehevende tiltak. Blant annet skal samtalekort ved mistanke om vold i nære relasjoner fra Moss Krisesenter tilpasses lokale forhold og vedlegges handlingsplanen, Indre Østfold Krisesenter skal undervise om vold i nære relasjoner på flere skoler i kommunen og det skal være foredrag om avvergingsplikt og opplysningsplikt for lærere i Askimskolen. Dette er viktige og forebyggende tiltak.

Se handlingsplanen her.