Dette er en digital håndbok utgitt av Bufdir med praktiske råd og tips til hvordan barneverntjenesten kan planlegge, gjennomføre og implementere familieråd.

Familieråd er et møte der familien tar viktige beslutninger når situasjonen til et barn er vanskelig. Det kan være en god måte å finne løsninger på når et barn trenger hjelp. Som nettverksteoretisk modell har familieråd tatt brukermedvirkning spesielt på alvor.

De politiske føringene for økt bruk av familieråd aktualiserer denne modellen framfor andre nettverksbaserte modeller. Bufetat skal gi kommunene opplæring i familierådsmodellen, og har ansvar for å rekruttere og tildele familierådskoordinatorer.

Koordinatoren skal hjelpe familien med å forberede og gjennomføre familierådet. Den digitale håndboken gir praktiske råd og tips til hvordan barneverntjenesten kan planlegge, gjennomføre og implementere familieråd.