Europarådets konvensjon om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk trådde i kraft 1. oktober 2018. Den inneholder et bredt spekter av forebyggende tiltak og hjelpe- og støttetiltak for voldsutsatte og tiltak overfor seksuallovbrytere.

Norge har oversendt sin første rapport om gjennomføring av konvensjonen til Europarådet. Blant annet gir rapporten et overblikk over vår politikk på feltet,  gode eksempler på gjennomførte forebyggende tiltak og programmer samt virkningene av disse.

Rapporten er koordinert av Barne- og familiedepartementet. Justis- og beredskapsdepartementet med Politidirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet har bidratt til rapporten og Sametinget har gitt innspill.

Last ned rapporten «Beskyttelse av barn mot seksuelt misbruk og utnytting. Norges gjennomføring av Lanzarote-konvensjonen»(PDF)