Barn av fremmedkrigere vil ha behov for særskilt beskyttelse, omsorg, bistand og oppfølging når de kommer til Norge. Det vil være uklart hvilke situasjoner som kan oppstå, derfor må barneverntjenesten være i forkant og raskt starte en prosess med å danne seg et bilde av behov og omfang vedrørende situasjonen rundt det enkelte barn. I tillegg bør det lages en oversikt over relevante aktører som involveres. En god samhandling mellom disse er nødvendig.

Bufdir har utarbeidet et informasjonsskriv med sjekkliste om barnevernets arbeid med barn av fremmedkrigere. RVTS yter kompetanseheving og faglig veiledning til de instanser som kommer i kontakt med disse barna.

Last ned informasjonsskrivet «Barn av fremmekrigere» (pdf)

Sjekkliste