I denne rapporten presenteres en oversikt over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling i 2017, og utviklingen de fem siste årene. Rapporten viser en nedgang i antall anmeldelser, men en økning i anmeldelser som gjelder vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn. Barne- og ungdomskriminaliteten øker også, særlig for aldersgruppene 10-14 år og 15-17 år. Dette er viktig kunnskap for å kunne forebygge lokalt og nasjonalt.

Politiet publiserer årlig rapporter om anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling, i tillegg til at de gir en analyse av utviklingen de siste årene. Ifølge rapporten for 2017 har det vært en nedgang på 5,3 prosent i antall anmeldte lovbrudd fra 2016 til 2017, og hele 18 prosent i forhold til 2013. Reduksjonen i antall anmeldelser skyldes ifølge politiet først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd, noe de antar blant annet skyldes politiets satsing på å redusere tyveri fra villa og tyveri fra personer på offentlig sted, svingninger i markedet for elektroniske artikler og endringer i politiets sakskoding/statistikkuttrekk som følge av ny straffelov.

Antall anmeldelser som gjelder mishandling i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn har imidlertid hatt en relativt kraftig økning. Hvert tredje offer for et anmeldt seksuallovbrudd i 2017 er et barn, som er foruroligende. Anmeldelser som gjelder seksuell omgang med barn under 14 år har økt mest, med hele 18,4 prosent fra 2016 til 2017. Anmeldelser om mishandling i nære relasjoner økte med 8,1 prosent fra 2016 til 2017. De siste fem årene har anmeldelsene innenfor denne kategorien vært jevnt stigende og har til sammen økt med 900 anmeldelser, en vekst på hele 31,8 prosent. Politiet trekker frem avdekking av mørketall som en av årsakene til økningen i anmeldelser, i tillegg til at det i 2016 ble avdekket flere store saker om overgrep mot barn slik som Tysfjord-saken og Dark Room saken.

Et annet viktig funn fra rapporten er at barne- og ungdomskriminaliteten øker. Det er første gang siden 2012 at den registrerte kriminaliteten blant barn og unge i 2017 økende sammenlignet med året før. Det er i aldersgruppene 10-14 år og 15-17 år hvor økningen har skjedd, og barn og unge i aldersgruppen 10-14 år har hatt den største relative endringen. For denne gruppen har antall registrerte straffbare forhold økt med 46 prosent fra 2016 til 2017. Unge begår mest vinningslovbrudd, etterfulgt av voldslovbrudd og narkotikalovbrudd.  Ifølge politiet har det ikke vært mulig å kartlegge årsakene til denne økningen, men dette mener Kfk at det bør ses nærmere på. For å kunne forebygge denne typen kriminalitet er det viktig med god kunnskap og analyse.

Last ned rapporten her

politiets nettsider ligger tall fra alle politidistriktene, samt fra tidligere år.