Rapporten er utgitt av Oslo Met i august 2018.  Her fremgår at områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, kriminalitet, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet. Gapet mellom fattig og rik øker.

Prosjektleder  Marit Ekne Ruud uttaler til «Viten + praksis» at de fleste ungdommer og voksne på Romsås og Grorud trives der de bo. De  trives på skolen, og mange er med i fritidsaktiviteter. De  fleste har en utdannelse og er økonomisk uavhengige.  Samtidig  anbefaler hun at tiltak særlig må rettes mot barn og unge. Denne rapporten er viktig å lese for alle som jobber med kriminalitetsforebygging.

Å få til et tettere og utvidet samarbeid mellom skole, SaLTo og ungdomsledere/fritidsmiljøer og å ha gode planer for oppfølging, trekkes frem i rapporten. Det er et stor behov for tett oppfølging av ungdom som mangler gode forbilder og ellers har liten voksenkontakt.

Saltokoordinator i bydelen jobber tett med ungdom. Han har bidratt med innspill til rapporten og har i intervjuer gitt verdifull innsikt i de unges hverdagsliv.

Et av forslagene i rapporten er å etablere et nærmiljøhus eller et grendehus med aktiviteter, kurstilbud og møteplasser der flere voksne er tilgjengelige for barn og ungdom.

Referanser:

Ruud, Andersen, Brattbakk, Breistrand, Nygaard og Vestby (2018): Utfordringer og mulighetsrom – Oppstartsanalyse for områdeløft på Romsås og Grorud, NIBR-rapport 2018:4

Du kan lese mer om rapporten og laste den ned her.