Ungdomsmiljøet på Oslo S er sammensatt, de fleste er 14-16 år, like mange gutter som jenter, og de kommer fra omkringliggende kommuner og bydeler, de fleste fra Oslo øst. Noen har bare behov for å møtes og sosialiseres, mens andre søker støtte for sine problemer, bruker rusmidler og er involvert i slåsskamper og konflikter. Samlet sett blir ungdommene som oppholder seg her ofte sett på som kriminelle og «gatebarn».

Denne kartleggingen avdekker et par større hull mellom behov og innsatser fra offentlige tjenester, Dessuten må beskyttende innsatser som gjøres mot den enkelte unge koordineres og henge sammen.

Oslo kommune markerer i 2019 at byen har satset på oppsøkende sosialt- og helsefaglig arbeid som et viktig virkemiddel til å nå ut til utsatte unge gjennom 50 år. Denne rapporten gir nok et viktig bidrag til å forstå og møte de utfordringene og ressursene som finnes blant mindreårige i Oslo sentrum.

I slutten av rapporten presenteres et forslag til handlingsplan hvor det listes opp flere delmål og konkrete tiltak som skal bygge opp under hovedmålsettingen om at de unge både skal ivaretas når de er i området, og at tiden den enkelte ungdom tilbringer der blir så kort som mulig.

Rapporten er basert på informasjon fra mange ulike kilder. Åpne konsultasjonsmøter med tjenester fra bydeler og sentrum har dannet grunnlag for 14 intervju med tjenestene. 14 unge fra Oslo S miljøet er intervjuer og i tillegg er det brukt rapporter, statistikk og litteratur.

Last ned rapporten «Unge på Oslo S – en kartlegging av mindreårige i et ungdomsmiljø» (pdf)