Omtrent hver tiende person i aldersgruppa 15–29 år er verken i jobb eller i utdanning. Fem år etter påbegynt videregående opplæring er det 27 prosent som ikke har fullført.

Tett oppfølging er viktig for disse ungdommene som står i fare for å falle utenfor. Deres behov må møtes ved et gjennomgående fokus på tverrsektorielt arbeid, innsatser på flere punkter i de unges livsløp, inkluderende tjenesteyting og skolemiljø samt brede primærforebyggende innsatser i kombinasjon med målrettet innsats og individuell tilpasning.

Rapporten presenterer flere lovende praksiser som med utgangspunkt i rådende kunnskap kan bidra positivt til økt inkludering i kommunenes arbeid med utsatt ungdom.

Denne rapporten er den fjerde i en serie på fire rapporter som er skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet. De bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten over sosial ulikhet i helse. Ambisjonen er å formidle forskningsbasert kunnskap om hvordan problemene arter seg, og særlig hva som med stor sannsynlighet kan bidra til å redusere problemene.

Nytt i denne serien av rapporter er at de skal være handlingsrelevante for kommunene.

Last ned rapporten «Unge i risiko for å bli stående utenfor: Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger» (pdf)

Les de øvrige rapportene i serien:

«Levekår og helse i barndommen. Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger.»

«Barnefattigdom, helse og livssjanser. Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger.»

«Sosiale ulikheter blant barn og unge: Hva kan norske kommuner gjøre? Noen tilnærminger.»