Denne rapporten handler om hvordan ulike faginstanser på kommunalt og statlig nivå samarbeider på tvers av etater når et barn eller en ungdom viser bekymringsfull seksuell atferd.

Spørreundersøkelsen avdekket behov for mer kunnskap og kompetanse på dette området. Samtidig er det behov for tydeligere rolle- og ansvarsfordelig og større fortrolighet med eget lov og rammeverk, spesielt når det gjelder taushetspliktens muligheter og begrensninger.

Last ned rapporten «Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd» (pdf)

Les mer om rapporten på nettsidene til NKVTS

NKVTS har også villet frambringe mer kunnskap om hvordan ansatte i kommunalt barnevern arbeider når et barn eller en ungdom viser tegn på bekymringsfull seksuell atferd, og der de vurderer om den er aldersadekvat, problematisk eller skadelig:

Les rapporten «Også disse barnas beste». Kommunalt barneverns arbeid med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. (pdf)