Et viktig funn i denne analysen at foreldrenes landbakgrunn har mye å si for elevenes skoleresultater. Blant de 20 største innvandrergrunnene i videregående opplæring er det store karakterforskjeller. Sosioøkonomiske forhold og botid spiller også inn. Mange av innvandrergruppene har imidlertid et stort driv mot utdanning og dette kompenserer i mange tilfelle for lav sosioøkonomisk status og kort botid.

Last ned NOVA-rapporten «Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående – hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn?» (pdf)

Les sammendrag på nettsida til HiOA