Hovedpoenget med denne rapporten er å belyse arbeidet som foregår i de nordiske landene med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, slik at man kan lære av hverandre. Med Istanbul-konvensjonen som utgangspunkt presenteres de ulike landenes tiltak, med et særlig fokus på forebygging og forhindring.

Stiftelsen Kvinneuniversitet Nord (KUN) har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innhentet informasjon fra de nordiske landene om deres arbeid med å bekjempe og forebygge vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Alle de nordiske landene har signert Istanbul-konvensjonen, og alle unntatt Island har ratifisert den.

Rapporten fokuserer spesielt på hvordan landene oppfyller utvalgte artikler i konvensjonen, inkludert datainnsamling og forskning, utdanning og bevisstgjøring. I tillegg til en oversikt over landenes innsats på disse artiklene og generelt på feltet vold mot kvinner, trekkes en rekke gode eksempler frem i kapittel fem i rapporten. I norsk sammenheng nevnes blant annet Vern for eldre – Nasjonal hjelpelinje for eldre og e-læringsverktøy for hjelpeapparatet, kampanjen «Hvor lite skal du finne deg i» og Politiets nettpatrulje – Kripos frem.

Selv om de nordiske landene er blant de mest likestilte i verden og har en nulltoleranse på vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, er det likevel en høy andel kvinner som utsettes for vold og overgrep. Oppfølgingen av Istanbul-konvensjonen er viktig for å sikre et kontinuerlig arbeid med å forebygge, avdekke og forhindre vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Les mer på KUN sine nettsider.

Last ned rapporten her (pdf)