Fyller Prosjekt November et hull i hjelpeapparatet eller gjør de jobben som egentlig tilhører andre? Dette er viktige spørsmål når det gjelder både å forstå Prosjekt Novembers rolle og gi råd om veien videre.

Følgeevalueringen viser at Prosjekt November er kommet langt i sin måloppnåelse hva gjelder å legge til rette for bedre oppfølging av utsatte, utøvere og pårørende, bedre rådgivning og informasjon samt bedre sikkerhet/ forebygging av ny vold.

Eksempelvis har Prosjekt November bidratt til å starte etableringen av støttesentre for kriminalitetsutsatte i alle politidistrikt. Støttesentrene har flere fellestrekk med Prosjekt November, men også betydningsfulle forskjeller. Mens støttesentrene driver offeromsorg, er Prosjekt November en tverrfaglig modell for kombinert sikkerhets- og støttearbeid med sikte på å forebygge ny vold i nære relasjoner. I dette arbeidet inngår et tilbud til voldsutøvere, mens støttesentrene kun hjelper voldsutsatte og deres pårørende.

Prosjekt November har vært et laboratorium for utprøving og utvikling av en arbeidsmodell og metodikk for politiets arbeid med vold i nære relasjoner, primært i forebyggingssporet. Dette er en sluttrapportering fra følgeevalueringen av prosjektet.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet som del av NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet).

Last ned rapporten «Sikkerhet og støtte i familievoldssaker. Følgeevalueringen av Prosjekt November.» (pdf)