Denne studien viser at blinde og svaksynte er mer utsatt for seksuelle overgrep enn befolkningen for øvrig. Særlig utsatt er personer som har andre funksjonsnedsettelser i tillegg til synstapet.

Kvinner er særlig utsatt

Studien er basert på en undersøkelse som er gjort av medlemmer i Norges blindeforbund og en tilsvarende undersøkelse i den generelle befolkningen. 736 blinde og svaksynte har blitt intervjuet.

Hele 17,4 prosent av kvinner med synshemming hadde opplevd noen form for seksuelt overgrep, sammenliknet med 10 prosent av kvinner i den øvrige befolkningen.

Andelen menn som rapporterte om seksuelle overgrep var langt lavere enn for kvinner både blant synshemmede og seende.

Funksjonsnedsettelser bidrar til å øke risikoen for seksuelle overgrep. En av årsakene til dette kan være overgrepsofres behov for omsorg fra andre som kan utnyttes av en overgriper.

Tiltak er nødvendig

Som følge av de høye tallene for overgrep mot synshemmede fremheves det i studien at det er nødvendig å rette særlig oppmerksomhet til denne gruppen i det forebyggende arbeidet mot vold. Et tiltak som nevnes er å få inn kunnskap i utdanningsløp for de profesjonene som kommer i kontakt med synshemmede.

Studien bemerker at det er svært få synshemmede som anmelder overgrep. Det viser at rettsikkerheten for denne gruppen må styrkes.

Om forfatterne

Audun Brunes er forsker II og har PhD fra NTNU. Han jobber i seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon – voksne og eldre på NKVTS. Hans kompetanseområder er personer med synstap, traumatiske hendelser og katastrofer og traumatiske reaksjoner.

Trond Heir er forsker I, professor II på Universitetet i Oslo og dr. scient. Han jobber i seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon – voksne og eldre på NKVTS.

Les sammendrag av studien på nettsidene til NKVTS

Les hele studien «Sexual Assaults in individuals with visual impairment: A cross-sectional study of a Norwegian sample» (pdf)