I en ny artikkel i Tidsskrift for strafferett (3/2018) skriver Kristoffersen og Spangen Iversen at samfunnsstraffens anvendelsesområde bør økes, og at kravet om samtykke bør vurderes fjernet. En økning i bruk av samfunnsstraff krever blant annet at flere lovbruddskategorier tas inn i ordningen, som i dag er utelukket. En fjerning av samtykkekravet vil også kunne øke bruken.

Samtykkekravet kan bidra til utilsiktede forskjeller i straffegjennomføring mellom tilnærmet sammenlignbare lovbruddsgrupper, hevder forfatterne. Det er videre mulig å øke bruken av samfunnsstraff til mer alvorlige lovbrudd dersom disse kombineres med elektronisk kontroll.

De anbefaler også en harmonisering av de frihetsinnskrenkende straffereaksjonene, som ungdomsoppfølging,  ungdomsstraff,  samfunnsstraff, narkotikaprogram og program mot ruspåvirket kjøring. Det er blant annet viktig for å gjenopprette maktbalansen mellom domstol og forvaltning i strafferettspleien, men en harmonisering av de frihetsinnskrenkende straffereaksjonene vil samtidig kunne redusere problemet med utilsiktet forskjellsbehandling og styrke kriminalitetsforebyggingen gjennom å gi domfelte tilgang til flere tiltak under straffegjennomføringen.

Forfatterne diskuterer også at de samme tiltakene  kan fastsettes i en ungdomsstraff, i samfunnsstraff,  narkotikaprogram eller i et program mot ruspåvirket kjøring. De skriver at forskjellene mellom «samfunnsstraffene»  derfor – rettslig sett – ikke er å finne i straffereaksjonenes innhold, men i fordelingen av makt mellom domstol og forvaltning.

Referanse:

Klikk her for å lese hele artikkelen.

Kristoffersen, R. & Iversen, J.S. (2018). Samfunnsstraff – på tide med en revisjon. Tidsskrift for strafferett. Nr. 3, 2018, s. 151–180.

Om forfatterne:
Ragnar Kristoffersen er forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter- KRUS. Jørgen Spangen Iversen er jurist og har tidligere vært ansatt i Bergen fengsel, Oslo friomsorgskontor, Kriminalomsorgen region øst og i Kriminalomsorgsdirektoratet.